Home → Jobstudenten → Arbeidsongevallenverzekering van een werkstudent

Arbeidsongevallenverzekering van een werkstudent

Vraag

Kan een jobstudent, die het slachtoffer was van een arbeidsongeval, vergoedingen krijgen wanneer hij zijn studies hervat ?

 

Antwoord

Ja, zolang geen einde van de werkongeschiktheid (attest van werkhervatting) vastgesteld wordt door een geneesheer (op vraag van de verzekeraar of de werkgever van het slachtoffer).

 

Waarom?

Zoals vermeld in het artikel 22 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, heeft het slachtoffer van een arbeidsongeval, vanaf de dag die volgt op het begin van de arbeidsongeschiktheid, recht op een dagelijkse vergoeding gelijk aan 90% van het gemiddelde dagloon en dit zolang het arbeidsongeval een algehele tijdelijke werkongeschiktheid geeft.

 

Het slachtoffer dat algeheel tijdelijk werkongeschikt is en het werk hervat bij een andere werkgever heeft aldus recht op de arbeidsongevallenvergoedingen (cfr. artikel 22 van de arbeidsongevallenwetgeving) en kan deze cumuleren met het loon bij de nieuwe werkgever (Cass. 13/02/1978, RW 1977-1978, 2589).

 

Krachtens de lopende rechtspraak, worden de vergoedingen voor tijdelijke en algehele werkongeschiktheid steeds toegekend zolang de verzekeraar of de werkgever geen effectieve werkhervatting voorstelt, dit wat het motief ook moge zijn. Het cassatiearrest van 24/04/1989 (Chr. D.S. 1989,386) bepaalt dat wanneer het slachtoffer zijn/haar studies hervat en dit door de eiser beschouwd wordt als zijnde een periode waar geen loonverlies is voor de periodes van algehele tijdelijke werkongeschikheid, de vergoedingen niet mogen geweigerd worden.

 

Deze stelling werd bovendien bevestigd door het cassatiearrest van 2/11/1998 (RW 1998-1999, 1453) betreffende een werknemer met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur die het slachtoffer is van een arbeidsongeval. Het Hof geeft er rekening meegehouden dat wanneer een arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, zonder dat de werknemer er iets mee te maken heeft, in het bijzonder bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, en dat het slachtoffer het werk nog niet heeft hervat, het slachtoffer, volgens voorgenoemde wet, recht heeft op dagvergoedingen voor de algehele tijdelijke werkongeschiktheid, tot de dag van de werkhervatting of consolidatie.

 

Geheel deze redenering om te stellen dat de student die zijn /haar studies hervat nadat hij/zij het slachtoffer was van een arbeidsongeval zijn rechten behoudt op een dagvergoeding zolang hij/zij in algehele tijdelijke werkongeschiktheid is voor dat arbeidsongeval.

 

Praktisch

Wanneer een jobstudent het slachtoffer is van een arbeidsongeval en hij/zij hervat zijn/haar studies alhoewel hij/zij arbeidsongeschikt is kan het uitzendbureau aan de verzekeraar vragen de jobstudent op te roepen om na te gaan of de werkongeschiktheid nog loopt.

 

Wettelijke basis

Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

 

Bronnen

Fonds voor arbeidsongevallen, inspectiedienst : Jos HUYS

 

Draagwijdte en doelstelling van de vragenbank

Copyright en verantwoordelijkheid

Het antwoord beoogt geen volledige juridische behandeling, maar geeft de huidige stand van de praktische invulling op de gestelde vraag.

Referenties wetgeving: Preventie en Interim heeft met veel zorg de wetteksten onderzocht, en rekening gehouden met eventuele beschikbare interpretaties. De verplichtingen die van toepassing zijn en beschikbare standpunten van inspectiediensten worden vermeld.

Praktische wenken worden ter informatie gegeven

Updating: het antwoord is geldig op de datum vermeld op de fiche