Home → Jobstudenten → Contract jobstudent

Contract jobstudent

Vraag

Moet u een overeenkomst ondertekenen ? Wat moet de overeenkomst minimaal vermelden?

 

Antwoord

Vooraleer u een opdracht start of uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding moet u verplicht een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten ondertekenen.

De schriftelijke overeenkomst (verplicht en individueel) voor bepaalde duur wordt in twee exemplaren opgemaakt : één voor u en één voor het uitzendbureau. U moet ook een kopie van het arbeidsreglement van het uitzendbureau én van de inlenende onderneming ontvangen.

De gegevens die dienen te worden opgenomen in de overeenkomst, zijn de gewone wettelijke verplichte vermeldingen van een overeenkomst voor uitzendarbeid en deze van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, namelijk :

* duidelijk laten uitkomen dat het een overeenkomst betreft voor tewerkstelling van studenten;
* identiteit, geboortedatum, woonplaats en eventueel verblijfplaats van de partijen;
* datum van het begin en het einde van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
* plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
* beknopte beschrijving van de uit te oefenen functie;
* arbeidsduur per dag en per week;
* toepasbaarheid van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers;
* overeengekomen loon en, ingeval dit niet vooraf kan worden vastgesteld, wijze en basis van berekening van het loon;
* tijdstip waarop het loon wordt uitbetaald;
* eventueel beding van proeftijd;
* plaats van huisvesting wanneer de werkgever zich ertoe verbonden heeft de student te huisvesten;
* bevoegd paritair comité;
* aanvang en einde van de gewone arbeidsdag, tijdstip en duur van de rusttijden, dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid;
* plaats waar en manier waarop de persoon te bereiken is, die overeenkomstig het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) is aangewezen om de eerste hulp te verlenen;
* plaats waar de, bij hetzelfde reglement, vereiste verbandkist zich bevindt;
* in voorkomend geval, de namen en de contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad ;
* in voorkomend geval, de namen en de contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk;
* in voorkomend geval, de namen en de contactmogelijkheden van de leden van de vakbondsafvaardiging;
* adres en telefoonnummer van de externe dienst Preventie en Bescherming op het werk, departement medisch toezicht;
* adres en telefoonnummer van de Inspectie van de Sociale Wetten van het district waarin de student wordt tewerkgesteld.


modelovereenkomst

Wat gebeurt er als de overeenkomst wordt verbroken ?
Wanneer u de overeenkomst voor studentenwerk voortijdig beëindigt, moet u

    • wanneer u minder dan één maand gewerkt heeft, een opzeg van één dag naleven
    • en drie dagen vanaf een maand tewerkstelling.


Indien de werkgever de overeenkomst verbreekt, moet hij een opzeggingstermijn van

    • drie dagen geven voor een tewerkstelling van minder dan één maand
    • en van zeven dagen indien de tewerkstelling de maand overschrijdt.

De opzeggingstermijn gaat in de maandag volgend op de week waarin de overeenkomst verbroken werd.

Moeten er bij het beëindigen van de overeenkomst nog stappen worden ondernomen ?
Ja. De werkgever moet u nog volgende documenten overhandigen :
- een individuele rekening ;
- een loonfiche ;
- een fiscale fiche ;
- een bijdragebon voor het ziekenfonds ;
- een verlofattest indien de student werkte tijdens het jaar.

Indien u tijdens de overeenkomst onderworpen was aan RSZ en werkte onder bediendenstatuut, ontvangt u van het uitzendbureau verlofgeld. Werkte u onder arbeidersstatuut, dan ontvangt u een cheque van een vakantiefonds.