Home → Jobstudenten → Medisch onderzoek jobstudent

Medisch onderzoek jobstudent

Praktische procedure

Gezien het beperkte risico waaraan een jobstudent mag blootgesteld worden en de korte duur van de tewerkstelling worden heel wat vragen gesteld over het nut van dit medisch onderzoek. Om echter de gevallen te kunnen opsporen waar een medisch onderzoek aangewezen is, werd een procedure ontwikkeld waarbij op basis van een individuele vragenlijst en de omschrijving van de werkpost de arbeidsgeneesheer kan beoordelen of een medisch onderzoek al dan niet aangewezen is.

Het KB-jongeren (Codex Titel VIII, Hfdst. II) stelt studenten-werknemers (studenten tewerkgesteld met studentencontract) gelijk met jongeren, ongeacht de leeftijd van de student.

Voor jongeren gelden specifieke preventiemaatregelen :

  • Werkzaamheden met bijzondere risico's voor de veiligheid en de gezondheid zijn verboden voor jongeren; zie tabel van verboden werkzaamheden voor jongeren.
  • Jongeren < 18 jaar zijn onderworpen aan een medisch onderzoek vóór hun eerste tewerkstelling.Praktisch te volgen procedure met de vragenlijst :

  • Jobstudenten ouder als 18 jaar worden behandeld zoals alle andere werknemers en moeten een voorafgaande gezondheidsbeoordeling ondergaan in de gevallen voorzien door de wetgeving (zie werkpostfiche)
  • Aan iedere jobstudent, jonger dan 18 jaar wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen indien het een eerste tewerkstelling betreft. De aangevulde vragenlijst wordt onder gesloten omslag ter beschikking gesteld van de externe dienst bevoegd voor het gezondheidstoezicht
  • Indien op de werkpostfiche, of in de overeenkomst met de inlener, een specifiek medisch onderzoek vereist wordt voor de jobstudent wordt een medisch onderzoek aangevraagd (de werkpostfiche wordt bij de aanvraag gevoegd)
  • Indien de werkpostfiche geen specifiek onderzoek vereist, wordt enkel voor de -18 jarigen, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer gevraagd aan de hand van de ingevulde vragenlijst van de kandidaat-jobstudent en de werkpostfiche na te gaan of een medisch onderzoek aangewezen is. De externe dienst geeft een melding welk medisch onderzoek en/of preventieve acties noodzakelijk zijn voor de specifieke kandidaten
  • Een planning van de noodzakelijke onderzoeken wordt afgesproken
  • De medische vragenlijsten worden bewaard door de externe dienst
  • Op vraag van de uitzendkracht kan steeds een medisch onderzoek voorzien worden
  • Indien de inlener een medisch attest vraagt in toepassing van de wetgeving ivm voedingshygiëne, kan afgesproken worden of een medisch onderzoek plaats vindt, of dat een medisch attest van de huisarts volstaat


Opmerking
Indien de uitzendkracht jobstudent 18 jaar is of ouder, of indien hij reeds (bv. vorig jaar) een medisch onderzoek vóór eerste tewerkstelling ondergaan heeft (en dus beschikt over een attest) moet hij geen medisch onderzoek ondergaan, noch de vragenlijst invullen indien hij tewerkgesteld wordt aan een functie waarvoor geen medisch onderzoek vereist is (zie werkpostfiche).