Home → Jobstudenten → Studentenarbeid: RSZ - kinderbijslag - belastingen

Studentenarbeid: RSZ - kinderbijslag - belastingen

Bent u onderworpen aan de RSZ?

In principe ja. Persoonlijke (13,07% van het brutoloon) en patronale bijdragen worden gestort. U ontvangt dan eveneens vakantiegeld.

U heeft de keuze tussen:
1.tewerkstelling van meer dan 46 arbeidsdagen met volledige sociale zekerheidsbijdrage (13,07%) vanaf de 1e arbeidsdag
OF
2. tewerkstelling beperkt tot 46 arbeidsdagen met beperkte solidariteitsbijdrage (2,5 of 4,5%)

De student kan genieten van RSZ-vrijstelling. Wanneer u aan alle voorwaarden voldoet die hier volgen, wordt geen RSZ afgehouden (geval 2):

 • het betreft een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten
 • u werkt maximum 23 arbeidsdagen (dagen waarvoor werkgever loon betaalt waarop sociale zekerheidsbijdrage verschuldigd is bv. gewerkte dag, feestdag, dag klein verlet…) in juli, augustus of september
 • u werkt maximum 23 arbeidsdagen (dagen waarvoor werkgever loon betaalt waarop sociale zekerheidsbijdrage verschuldigd is bv. gewerkte dag, feestdag, dag klein verlet…) gedurende de periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen, met uitzondering van de maanden juli, augustus en september

In dit geval zullen én uw werkgever én uzelf slechts een solidariteitsbijdrage moeten betalen. Sinds 1/04/2007 bedraagt deze voor de werkgever 5,01% van het brutoloon en 2,5% voor u in de periode juli-september, en respectievelijk 8,01% en 4,5% tijdens de rest van het jaar. Vergeet niet dat het uw werkgever is die uw solidariteitsbijdrage afhoudt van uw loon.

Zie ook toelichting gegeven door RSZ

Heeft u nog recht op kinderbijslag?

Indien u werkt, behoudt u het recht op kinderbijslag, tot de leeftijd van maximum 25 jaar in volgende gevallen:

 • tijdens het 3e kwartaal (juli, augustus en september) gelden geen beperkingen
 • tijdens het 1e, 2e en 4e kwartaal (school- of academiejaar) mag de student voortaan slechts maximaal 240 uren per kwartaal werken; dwz. maximaal 30 dagen (aan 8u) per kwartaal of 10 dagen (aan 8u) per maand.

meer info op http://www.kids.partena.be

Zal u belastingen moeten betalen?

Indien u op jaarbasis maximum 6.150 EUR * netto (of 7.783,16 EUR * bruto) verdient, moet u geen belastingen betalen.

Verdient u meer dan 6.150 EUR* netto per jaar, dan moet u wel belastingen betalen.

In elk geval bent u ertoe gehouden een aangifte aan de personenbelasting in te dienen, ongeacht de grootte van uw inkomsten.

* Inkomsten 2008 = aanslagjaar 2009

Blijft u persoon ten laste voor uw ouders?

Ja, indien u op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaakt van het gezin van uw ouders EN niet door hen wordt bezoldigd.

Volgende gevallen kunnen zich voordoen:

 1. Uw ouders (gehuwden of wettelijk samenwonenden) worden samen belast
  op jaarbasis bedragen uw bestaansmiddelen niet meer dan 4.950 EUR* netto
 2. Uw ouders worden afzonderlijk belast en u wordt fiscaal niet als gehandicapt beschouwd
  op jaarbasis bedragen uw bestaansmiddelen niet meer dan 6.160 EUR* netto
 3. Uw ouders worden afzonderlijk belast en u wordt fiscaal als gehandicapt beschouwd
  Op jaarbasis bedragen uw bestaansmiddelen niet meer dan 7.210 EUR* netto.

Onder bestaansmiddelen wordt verstaan: alle hoe ook genaamde regelmatige of toevallige, al dan niet belastbare inkomsten, zoals:

 • inkomsten uit arbeid (zie evenwel het eerste en het laatste punt van het volgend lid)
 • onderhoudsuitkeringen (zie echter ook het tweede en het derde punt van het volgend lid)
 • inkomsten van onroerende goederen en van roerende goederen en kapitalen, waarvan de ouders het wettelijk genot niet hebben
 • …..

Komen niet in aanmerking als bestaansmiddelen:

 1. de eerste schijf van 2.250 EUR van de bezoldigingen verkregen door studenten in uitvoering van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten
 2. onderhoudsuitkeringen die ingevolge een gerechtelijke beslissing met terugwerkende kracht zijn toegekend
 3. de eerste schijf van 2.660 EUR van het ontvangen bedrag van de andere onderhoudsuitkeringen die zijn toegekend aan kinderen
 4. wettelijke kinderbijslagen, kraamgelden en adoptiepremies
 5. studiebeurzen
 6. premies voor voorhuwelijkssparen
 7. tegemoetkomingen aan gehandicapten ten laste van de Schatkist
 8. bezoldigingen verkregen door gehandicapten ingevolge hun tewerkstelling in een erkende beschutte werkplaats.

Om het nettobedrag van de bestaansmiddelen te bepalen, wordt het brutobedrag in principe verminderd met:

 • ofwel de werkelijk bewezen kosten die in 2008 zijn gedaan of gedragen om die bestaansmiddelen te verkrijgen of te behouden.
 • ofwel een forfaitaire aftrek van 20% met een minimum van 370 EUR wat de verkregen bezoldigingen van werknemers en baten van vrije beroepen betreft.
Student met gehuwde ouders
Student van alleenstaande ouders
Gehandicapte student van alleenstaande
Bruto
- RSZ (2,5 - 4,5 - 13,07%)
Bruto-bestaansmiddelen
8.437
9.950
11.262
- 2.250 (vrijgesteld )
- 2.250
- 2.250
- 2.250
= 6.187
= 7.700
= 9.012
- 20% kosten
- 1.237
- 1.540
- 1.802
Netto-bestaansmiddelen
= 4.950
= 6.160
= 7.210
   * De bezoldigingen verkregen door studenten in uitvoering van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten worden, ten belope van de eerste schijf van 2.250 EUR, niet als bestaansmiddel aangemerkt

   ** Indien de kosten om de inkomsten te verkrijgen of te behouden forfaitair op 20% van het brutobedrag worden vastgesteld

   *** De andere onderhoudsuitkeringen (dan die welke ingevolge een gerechtelijke beslissing met terugwerkende kracht zijn toegekend) die aan kinderen zijn toegekend, worden ten belope van de eerste schijf van 2.660 EUR niet als bestaansmiddel aangemerkt

Meer informatie

Website FOD financiën

Informatieambtenaar van de administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (FOD Financiën)
info.tax@minfid.fed.be

De brochure "Wegwijs in ... de studentenarbeid", uitgegeven door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bevat ook inlichtingen over andere aspecten van de studentenarbeid (arbeidsovereenkomst, sociale zekerheid, enz.). Zij is gratis en kan worden aangevraagd bij de:

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Cel Publicaties
Ernest Blerotstraat 1 - 1000 Brussel
Tel. : 02/233.42.11
Fax : 02/233.42.36
E-mail : publi@meta.fgov.be
Website : http://www.meta.fgov.be