Home → Jobstudenten → Werkrooster student-werknemer

Werkrooster student-werknemer

Vraag

Wat is het toegelaten werkrooster voor een student-werknemer of jobstudent?

 

Antwoord

De arbeidsduur wordt opgenomen in de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten en in het arbeidsreglement. De tijd gedurende dewelke U ter beschikking wordt gesteld van een of meerdere werkgevers, wordt eveneens vermeld op uw uitzendovereenkomst.

De normale arbeidsduur is 40 uur per week of 8 uur per dag. In de privé-sector wordt 38 uur per week gewerkt. In bepaalde gevallen (dringende werkzaamheden, bijzondere omstandigheden, …), kan de maximale duur van een arbeidsweek opgetrokken worden tot 50 uur of 10 uur per dag (KB van 16 maart 1971).

Voor de deeltijdse arbeidsovereenkomsten gelden de volgende principes :

De duur van elke arbeidsperiode mag niet korter zijn dan 3 uur per dag en van één derde van de wekelijkse arbeidsduur (afwijkingen kunnen toegestaan worden en studenten tewerkgesteld in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten met solidariteitsbijdrage vallen niet onder deze reglementering).

Bent U 18 jaar of ouder en bedraagt uw arbeidstijd meer dan 6 uur, dan geniet U van een pauze van minimum 15 minuten.

Tussen het beëindigen en het hervatten van het werk moet er steeds een ononderbroken rustperiode van 11 uur worden gerespecteerd.

Bent U jonger dan 18 jaar en is uw ononderbroken arbeidstijd 4 u 30, dan wordt er een rusttijd van 30 minuten voorzien. Is de arbeidstijd langer dan 6 uur, dan wordt de rusttijd één uur.

Tussen het beëindigen en het hervatten van het werk moet er steeds een ononderbroken rustperiode van 12 uur worden gerespecteerd.