Home → Pers

Pers

Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2016

8/05/2017De frequentiegraad (Fg) bleef ook in 2016 net onder de 40 (Fg 39,9). Het is het vierde jaar op rij dat de Fg rond de grens van 40 schommelt. Dit betekent dat samen met de groei in tewerkstelling van uitzendkrachten het aantal arbeidsongevallen onder controle blijft. Het aantal verloren dagen uitgedrukt in de ernst van de arbeidsongevallen (Weg)  is al vijf jaar stabiel. In 2016 daalde de Weg tot 0,83. Dit is de laagste waarde sinds 2000. In 2016 daalde het aantal dagen arbeidsongeschiktheid per ongeval licht t.o.v. 2015.

Persbericht (pdf)

Arbeidsongevallencijfers uitzendkrachten in 2015

29/04/2016De frequentiegraad1 (Fg) blijft jaar na jaar dalen en is in 2015 voor het eerst gedaald onder de 40 (Fg 39, 33). Dit is het vijfde jaar op rij dat de Fg een dalende trend kent wat inhoudt dat de groei in tewerkstelling van uitzendkrachten sneller toeneemt dan het aantal arbeidsongevallen. In vergelijking met 2000 is de frequentiegraad gedaald met meer dan 60%. Een zelfde trend is er bij de jobstudenten waarbij sedert de start van de bevraging het aantal jobstudenten meer dan verdubbeld is, maar de frequentiegraad daalde met 77%. De ernst van de arbeidsongevallen (Weg)2 echter lijkt zich te stabiliseren en blijft schommelen rond 0,89. In vergelijking met 2000 is de ernst van de arbeidsongevallen met meer dan 47% verlaagd of het aantal verloren dagen per 1.000 gepresteerde uren bedroeg toen nog 1,81.

Persbericht (pdf)

2014 Toename tewerkstelling uitzendkrachten en afname arbeidsongevallen

22/05/2015Het in 2014 blijven dalen van Fg toont aan dat de preventiedeskundigen in de sector in staat zijn om ook bij grotere tewerkstelling van uitzendkrachten de eisen voor "veilige arbeidsomstandigheden op de werkplek bij de gebruiker voor de uitzendkracht" te beheersen. In verband met het aantal dagen arbeidsongeschiktheid volgt de uitzendsector de trend, vastgesteld door het Fonds voor Arbeidsongevallen, dat er steeds minder arbeidsongevallen zijn maar dat deze ernstiger zijn en met meer verlet.

Persbericht (pdf)

Veiligheid op het werk voor uitzendkrachten nog verbeterd in 2013

24/06/2014In 2013 hebben uitzendkrachten en jobstudent-uitzendkrachten samen meer dan 164 miljoen uren gepresteerd op de arbeidsplaats. Positief is dat het aantal arbeidsongevallen bij uitzendkrachten in 2013 opnieuw is gedaald, met 8% in vergelijking met 2012. Voor de meer dan 190.000 jobstudenten die via een uitzendkantoor werken, bedraagt de daling van de ongevallenfrequentie meer dan 14%. Het aantal verloren arbeidsdagen in de sector van de uitzendarbeid is met 4,6% verminderd tegenover 2013. Die resultaten weerspiegelen de onophoudelijke inspanningen van de sector om de uitzendkrachten ter beschikking te stellen van gebruikers voor wie “veiligheid op het werk” geen loze kreet is.

Persbericht (pdf)

Jaarverslag

Grote daling van de arbeidsongevallen van uitzendkrachten in 2012

28/5/2013Preventie en Interim (PI), de Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid, heeft de arbeidsongevallencijfers voor het jaar 2012 van de uitzendondernemingen verzameld en geanalyseerd. Ondanks een moeilijk economisch jaar 2012 vertonen de arbeidsongevallencijfers van het afgelopen jaar uitstekende resultaten. In vergelijking met 2011 werd globaal een daling van 11% opgetekend zowel in frequentie als in ernst. In 2012 werden in de sector 165 miljoen uren uitzendarbeid gerealiseerd. Per miljoen gepresteerde uren uitzendarbeid in 2012 , zijn 45 uitzendkrachten het slachtoffer van een arbeidsongeval geweest. In 2011 waren dat er nog 50.

Persbericht

 analyse arbeidsongevallencijfers uitzendsector 2010

13/07/2011      
Terwijl de voorbije jaren de arbeidsongevallen een voortdurend dalende trend kenden, toont de recente analyse een status quo aan voor de cijfers van 2010 t.o.v. 2009. Tegelijkertijd werd in 2010 voor alle sectoren 14% meer uitzendkrachten ingezet dan in 2009. Rekening houdend met arbeidsongevallencijfers van het verleden, de heropleving van de economie en de status quo van de cijfers in 2010 kan men stellen dat de behaalde resultaten voor de uitzendsector positief zijn. In 2011 blijft Preventie en Interim met gerichte acties en sensibilisatiecampagnes erover waken dat de preventie en bescherming van uitzendkrachten op de werkplek gegarandeerd blijft, met als voornaamste prioriteit het voorkomen van arbeidsongevallen.

Volledig persartikel

Jaarverslag 2010 met statistieken 

 

Belangrijke daling arbeidsongevallen van de jobstudenten 2010

08/02/2011In vergelijking met 2009 is er een belangrijke daling (-12%) van de frequentie (maat voor het aantal arbeidsongevallen) en ook een daling (-5%) van de ernst (maat voor het aantal dagen arbeidsongeschiktheid). In vergelijking met 1999 is het aantal jobstudenten verdubbeld, maar de frequentiegraad daalde met 64% en de ernstgraad met 54%.

Perscommuniqué

Volledig verslag Job 2010

 

Belangrijke daling arbeidsongevallen van de uitzendkrachten 2009

21/06/2010

Het aantal en de ernst van de arbeidsongevallen van de uitzendkrachten kende in 2009 een zeer belangrijke daling. De economische crisis bracht een sfeer waarin terecht werd gevreesd dat een lager budget voor onthaal en opleiding beschikbaar zou zijn.

Die vrees was gegrond, maar uitzendsector heeft, mede met de steun van de overheid, de inspanningen voor opleiding en onthaal van uitzendkrachten in 2009 versterkt. De vrijgekomen tijd werd aangewend om de interne procedures op punt te stellen en de uitzendkrachten betere opleidingskansen te geven, zodat ze beter gewapend zijn tegen de risico’s op het werk.

Perscommuniqué

Jaarverslag 2009

Statistieken 

 

Actie jobstudenten 2010

01/06/2010

Preventie en Interim wil deze positieve evolutie dit jaar nog extra benadrukken en nog meer acties ondernemen naar jongeren toe, zodat hun vakantiejob niet eindigt in een nachtmerrie en ze al bij hun eerste werkervaring de juiste attitude aannemen om veilig aan de slag te gaan.

 Volledig dossier

 

Arbeidsongevallen jobstudenten 2009

05/01/2010

Lichte daling t.o.v. 2008

Van juli tot eind september 2009 hebben ongeveer 150 000 studenten een vakantiejob uitgeoefend via een uitzendkantoor, dat is een daling van 10% wat het aantal jobstudenten betreft. Het aantal gepresteerde uren daalde met 15%.

Ondanks de crisis en de gevreesde weerslag hiervan op welzijn en veiligheid op het werk, bevestigt 2009 de mooie resultaten die in 2008 werden behaald, het aantal arbeidsongevallen blijft zoals de afgelopen 10 jaar dalen.

Perscommunique en volledig dossier

 

De veiligheidsagenda van de uitzendkracht 2010

21/12/2009

Elk jaar worden er in België 500.000 uitzendkrachten te werk gesteld. Voor vele jongeren betekent dit hun eerste werkervaring, een reden voor Preventie en Interim  om al meer dan 10 jaar deze werknemers te sensibiliseren voor veiligheid en gezondheid op het werk zodat hun aandacht getrokken wordt op de risico’s en het werk  zonder arbeidsongeval verloopt.

Volledig dossier

 

Arbeidsongevallen van de uitzendkrachten 2008

09/06/2009

Na 2 jaar stagnatie sluit 2008 opnieuw aan bij de dalende tendens in de ongevallencijfers van uitzendkrachten.

Volledig dossier

Actie jobstudenten 2009 

28/05/2009De acties van de vorige jaren kenden zeer positieve resultaten, maar het is belangrijk, naast de vermindering van de arbeidsongevallen, blijvend aandacht te besteden aan de sensibilisatie van de toekomstige werknemers. In tijden van crisis bestaat de neiging te besparen op veiligheid, maar besparen op preventie is onaanvaardbaar. Een veilige en gezonde werkplek is een fundamenteel recht voor elke werknemer.
Meer dan 130.000 jongeren zullen dit jaar hun eerste ervaring opdoen tijdens een vakantiejob via uitzendarbeid. Aan ons de taak dit in alle veiligheid te laten verlopen.
Het accent van de campagne 2009 wordt gelegd op de horeca, een sector waar veel jobstudenten actief zullen zijn deze zomer. De opleiding voedingshygiëne, werken met snijmachines en heel wat andere wenken in het veiligheidpaspoort en de veiligheidswedstrijd kunnen de jongere op weg helpen naar een veilige job.

Volledig dossier

Arbeidsongevallen van de jobstudenten zomer 2008 

08/01/2009Van juli tot eind september 2008 hebben ongeveer 130.000 studenten een vakantiejob uitgeoefend via een uitzendkantoor. In vergelijking met 2007 is er een gevoelige daling van het aantal en de ernst van de arbeidsongevallen.

In 2008 werd 1 jobstudent op 160 verwond tijdens het werk en 1 jobstudent op 475 had een ongeval met meer dan 5 dagen arbeidsongeschiktheid.

In vergelijking met 2007 is de frequentiegraad is met 25% gedaald. De ernstgraad (het totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid voor alle ongevallen samen) daalt met 15% t.o.v. 2007.

In vergelijking met 1999 is de frequentiegraad gedaald met 55% en de ernstgraad met 50%.

De resultaten 2008 bevestigen de gestadige daling die we sinds 1999 konden vaststellen.

Volledig dossier