Home → PI → Actieplan 2016

Actieplan 2016

Centrale gegevensbank PI-M (CGB)

In 2016 wordt de centrale gegevensbank PI-M in gebruik genomen. Binnen PI wordt een helpdesk ingericht. De Externe Diensten bezorgen via een Web Service de resultaten van de gezondheidsonderzoeken aan de CGB PI-M.  Cijfergegevens m.b.t. de medische onderzoeken worden in een eerste fase schriftelijk opgevraagd en doelmatig verwerkt in het jaarverslag van PI. In een volgende fase zal voor de opmaak van deze statistieken de CGB gebruikt worden.

Websites Preventie en Interim

De 4 verschillende websites van PI zullen regelmatig worden geüpdatet. Het gaat over www.p-i.be; www.pi-m.be; www.ikbenjobstudent.be en www.werkpostfiche.be . In 2016 wordt een actieplan uitgewerkt om de site www.p-i.be  te evalueren, te optimaliseren, op te frissen en te actualiseren.

De jobstudentensite werd eind 2015 volledig hernieuwd met een groter accent op de leefwereld van jongeren. In 2016 wordt deze jongerensite verder uitgebouwd en wordt bekeken met welke acties via deze vernieuwde aanpak de jongeren het best bereikt kunnen worden (vb. via scholen,…).

 

De regelmatige PI-mail naar de verbindingspersonen blijft behouden als nuttig en niet te vervangen communicatiemiddel.

Arbeidsongevallen

De ontwikkeling van een arbeidsongevallentool (PIA) voor de bevraging over arbeidsongevallen van uitzendkrachten werd gestart in 2015 en wordt gefinaliseerd in 2016. In een werkgroep arbeidsongevallen zal PIA worden toegelicht en getest voor gebruik in praktijk vanaf 2017.

 

In 2016 wordt onderzocht in hoeverre steekproefresultaten hun nut kunnen hebben in het inschatten het aantal en de aard van ernstige arbeidsongevallen van uitzendkrachten. 

Sensibilisatieproducten

De belangrijkste producten zijn: PI News (3 x per jaar), Jaarverslag PI, agenda voor de uitzendkracht, technische hulpmiddelen, PI-mail naar de verbindingspersonen. Er komt een nieuw doelgericht ‘onthaalpakket’ dat het belang van de centrale preventiedienst moet onderstrepen. Het onthaalpakket is bedoeld voor alle nieuwe uitzendbureaus en verbindingspersonen. 

Werkgroepen

In 2016 wordt de werkmap m.b.t. psychosociale risico’s (o.a. grensoverschrijdend gedrag) geactualiseerd.

Op basis van overleg met de Construct-uitzendbureau wordt een actieplan inzake VCU ontwikkeld.

 

Een werkgroep wordt betrokken bij het op punt stellen van de arbeidsongevallentool PIA.

Opleiding

Vanaf oktober 2016 wordt door PI opnieuw een basisvorming preventie voor nieuwe verbindingspersonen georganiseerd. Ook wordt samen met de lesgevers onderzocht of op basis hiervan een nuttig naslagwerk kan gemaakt worden over Preventie in de uitzendsector.

 

In 2016 blijft er de mogelijkheid om op aanvraag extra vormingen voor verbindingspersonen en consulenten te organiseren over werkpostfiches, arbeidsongevallen, enz.