Home → PI → Jaarverslagen

Jaarverslagen

2016

De tewerkstelling van uitzendkrachten blijft succesvol. Het is voor het derde jaar op rij dat een significante stijging in gepresteerde uren van uitzendkrachten wordt genoteerd. In 2016 werd de kaap van 214 mio uren uitzendarbeid gehaald door uitzendkrachten verdeeld over alle sectoren. Positief is ook dat samen met de groei van de tewerkstelling het aantal arbeidsongevallen van de uitzendkrachten onder controle blijft. Net zoals in de vorige jaren blijft de frequentiegraad van de arbeidsongevallen schommelen onder de 40.  Sinds het ontstaan van Preventie en Interim zijn de arbeidsomstandigheden voor de uitzendkrachten bij de werkgever sterk verbeterd.  Van 2000 tot vandaag is er een daling van ruim 60% van arbeidsongevallen van uitzendkrachten. Het voorkomen van arbeidsongevallen van uitzendkrachten blijft een belangrijk gegeven in de uitzendsector. De cijfers bewijzen dat preventie en bescherming op de werkplek werkt. Preventie en Interim blijft ijveren om samen met de uitzendsector en alle betrokken stakeholders de arbeidsongevallencijfers van uitzendkrachten te verbeteren.


2015

De tewerkstelling van de uitzendkrachten, waaronder ook jobstudenten-uitzendkrachten, nam in 2015 toe met 7,43%. Voor het tweede opeenvolgende jaar is er een significante stijging van tewerkstelling, in 2014 was deze meer dan 10%.

 

De frequentiegraad blijft jaar na jaar dalen en is in 2015 voor het eerst gedaald onder de symbolische grens van 40, oftewel 39,30. Het is het vijfde jaar op rij dat de frequentiegraad een dalende trend kent. De ernstgraden echter lijken zich te stabiliseren rond eenzelfde waarde. In 2015 bedroeg de Weg 0,88 en de Geg 2,70. Voor de globale ernstgraad betekent dit een lichte stijging t.o.v. 2014.

 

 

Ondanks de vaststelling dat de frequentiegraad daalt, is er een tendens dat er relatief meer arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid zijn. In 2015 bedroeg het aantal arbeidsongevallen met blijvende ongeschiktheid 10,81% van het totale aantal arbeidsongevallen. In 2014 en 2013 was dit respectievelijk 10,54% en 9,29%. Deze trend doet zich ook voor in de andere sectoren en werd eveneens opgemerkt door het Fonds voor Arbeidsongevallen.


2014

Het in 2014 blijven dalen van Fg toont aan dat de preventiedeskundigen in de sector in staat zijn om ook bij grotere tewerkstelling van uitzendkrachten de eisen voor "veilige arbeidsomstandigheden op de werkplek bij de gebruiker voor de uitzendkracht" te beheersen. In verband met het aantal dagen arbeidsongeschiktheid volgt de uitzendsector de trend, vastgesteld door het Fonds voor Arbeidsongevallen, dat er steeds minder arbeidsongevallen zijn maar dat deze ernstiger zijn en met meer verlet.


2013

In 2013 hebben uitzendkrachten en jobstudent-uitzendkrachten samen meer dan 164 miljoen uren gepresteerd op de arbeidsplaats. Positief is dat het aantal arbeidsongevallen bij uitzendkrachten in 2013 opnieuw is gedaald, met 8% in vergelijking met 2012. Voor de meer dan 190.000 jobstudenten die via een uitzendkantoor werken, bedraagt de daling van de ongevallenfrequentie meer dan 14%. Het aantal verloren arbeidsdagen in de sector van de uitzendarbeid is met 4,6% verminderd tegenover 2013. Die resultaten weerspiegelen de onophoudelijke inspanningen van de sector om de uitzendkrachten ter beschikking te stellen van gebruikers voor wie “veiligheid op het werk” geen loze kreet is.


2012

Ondanks een moeilijk economisch jaar 2012 vertonen de arbeidsongevallencijfers van het afgelopen jaar uitstekende resultaten. In vergelijking met 2011 werd globaal een daling van 11% opgetekend zowel in frequentie als in ernst. In 2012 werden in de sector 165 miljoen uren uitzendarbeid gerealiseerd. Per miljoen gepresteerde uren uitzendarbeid in 2012, zijn 45 uitzendkrachten het slachtoffer van een arbeidsongeval geweest. In 2011 waren dat er nog 50.


2011

Het aantal en de ernst van de arbeidsongevallen in de uitzendsector zijn in 2011 verder gedaald. Dat blijkt uit ons jaarverslag 2011. In 2011 zijn in de uitzendsector zowel het aantal als de ernst van de arbeidsongevallen gedaald.
De cijfers waren nooit zo laag. Voor de volledige sector (arbeiders en bedienden) daalt de frequentiegraad van de arbeidsongevallen met 5,4 %. Wat de ernstgraad betreft, is er een daling met 1,9%. Over een periode van 10 jaar zijn zowel de frequentiegraad als de werkelijke ernstgraad zo goed als gehalveerd.


2010

In 2010 was er voor alle sectoren een merkbare toename van uitzendarbeid. In vergelijking met 2009, werden 14% meer uitzendkrachten ingezet.
PI heeft de cijfers voor de arbeidsongevallen van de uitzendsector voor 2010 geanalyseerd. Uit de cijfers blijkt dat het aantal ongevallen en de ernst ervan t.o.v. 2009 nagenoeg status quo blijven. De arbeidsongevallencijfers van de voorbije jaren hebben een voortdurend dalende trend gekend. Om dit te bewaken, zal PI gerichte sensibilisatieacties en opleidingen blijven ontwikkelen en uitwerken ten voordele van de uitzendkrachten op de werkplek van de gebruikers.


2009

Arbeidsongevallen van de uitzendkrachten 2009- Belangrijke daling van de frequentie en de ernstgraad 2009
Het aantal en de ernst van de arbeidsongevallen van de uitzendkrachten kende in 2009 een zeer belangrijke daling. De economische crisis bracht een sfeer waarin terecht werd gevreesd dat een lager budget voor onthaal en opleiding beschikbaar zou zijn.
Die vrees was gegrond, maar de uitzendsector heeft, mede met de steun van de overheid, de inspanningen voor opleiding en onthaal van uitzendkrachten in 2009 versterkt. De vrijgekomen tijd werd aangewend om de interne procedures op punt te stellen en de uitzendkrachten betere opleidingskansen te geven, zodat ze beter gewapend zijn tegen de risico’s op het werk.