Home → Publicaties → Brochures → Jaarlijks Actieplan

Jaarlijks Actieplan

Waaruit bestaat het jaarlijks Actieplan?

Het jaarlijks actieplan (JAP) maakt deel uit van het globaal preventieplan (GPP). Het GPP wordt opgesteld door de werkgever, in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk. Het GPP wordt opgemaakt voor 5 jaar waarin de te ontwikkelen en toe te passen preventieactiviteiten worden geprogrammeerd, rekening houdend met de grootte van de onderneming en de aard van de risico's verbonden aan de activiteiten van de onderneming. 

 

Het GPP wordt ter schrift gesteld en omvat inzonderheid:

  1. De resultaten van de identificatie van de gevaren en het vaststellen, nader te bepalen en evalueren van de risico's;
  2. de vast te stellen preventiemaatregelen;
  3. de te bereiken prioritaire doelstellingen;
  4. de activiteiten die moeten worden verricht en de opdrachten die moeten worden uitgevoerd om deze doelstellingen te bereiken;
  5. de organisatorische, materiële en financiële middelen die moeten worden aangewend;
  6. de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
  7. de wijze waarop het globaal preventieplan wordt aangepast aan gewijzigde omstandigheden;
  8. de criteria voor de evaluatie van het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. (Codex, T. I, H. III, art. 10).

 

Aan de hand van het JAP kan het bedrijf de toepassing van het GPP evalueren en bijsturen waar het nodig blijkt. De tabel hieronder geeft een duidelijk en volledig overzicht van de taken binnen het jaarlijks actieplan:

                    Wie                                  Rol
WerkgeverVerantwoordelijk voor het opstellen van het jaarlijks actieplan
PreventieadviseurGeeft advies aan de werkgever
Externe dienst
  • Geeft advies over thema's waarvoor het bedrijf intern geen expertise heeft
  • Stelt het actieplan op als er geen interne preventieadviseur niveau I of II is.
ArbeidsgeneesheerGeeft advies binnen zijn domeinen
Comité PBWGeeft zijn advies

 

Meer info:

Codex over het Welzijn op het Werk

 

 

 

Deze brochure is een handleiding voor de preventieadviseur bij het opstellen van zijn GPP in een kantooromgeving. Dit model kan door uitzendbureaus worden gebruikt.