Home → Thema's → Alcohol en drugs

Alcohol en drugs

Wettelijke basis

De CAO 100 van 1 april 2009 betreffende het preventief alcohol- en drugsbeleid in de (private) ondernemingen werd bindend verklaard via het KB van 28/06/2009 (BS 13/07/2009).
Een beleids- of intentieverklaring i.v.m. een preventief alcohol- en drugsbeleid moet tegen 1/04/2010, opgenomen zijn in het arbeidsreglement van elke (private) onderneming.

Doelstelling


De CAO heeft tot doel het disfunctioneren op het werk ten gevolge van alcohol- of druggebruik in de ondernemingen bespreekbaar te maken, het te voorkomen en te verhelpen, omwille van de nadelige gevolgen er aan verbonden zowel voor werkgevers als werknemers.

Verplichtingen werkgever

Fase 1: uit te voeren door alle ondernemingen

De werkgever bepaalt de uitgangspunten en de doelstellingen van het preventief alcohol- en drugbeleid in zijn onderneming en werkt een beleids- of intentieverklaring uit, die de krijtlijnen bevat van het preventief alcohol- en drugbeleid in zijn onderneming in het arbeidsreglement. (CAO 100, art 3 §2)

Op basis van een risicoanalyse binnen de onderneming stelt de werkgever deze intentieverklaring op. De inhoud is op maat van de onderneming en in functie van de problemen die zich stellen. Deze verklaring kan kort zijn en enkel de doelstellingen en de principes vastleggen (voorbeeld: model 1 in de bijlage IV van de leidraad).

Voor het preventief beleid is het “werkgerelateerd” alcohol- en drugsgebruik relevant, nl. onmiddellijk voorafgaand aan het werk, tijdens de werktijd, inclusief de lunchpauzes, specifieke aangelegenheden op het werk (bv. verjaardag, nieuwjaar, pensionering, …) en de weg van en naar het werk.

Indien uit de analyse blijkt dat deze uitgangspunten moeten geconcretiseerd worden in een tweede fase om de doelstelling te bereiken dan wordt dit in deze beleids- en intentieverklaring aangegeven (zie modellen 2, 3 en 4 in de bijlage IV van de leidraad).

Belangrijk:

  • Verplicht voor alle private ondernemingen
  • Op te nemen in het arbeidsreglement vóór 1/04/2010 (CAO 100 art. 15). De procedure voor het aanpassen van het arbeidsreglement moet niet gevolgd worden (Wet van 8/04/1965 art. 14, 2°)
  • Voorbeelden op www.cnt-nar.be, rubriek thema’s “leidraad voor de uitwerking van een preventief alcohol- en drugbeleid”, bijlage IV


Fase 2: indien noodzakelijk

Concretiseren van uitgangspunten en doelstellingen wanneer dit noodzakelijk is. (CAO 100, art 3 §5 en art. 4)

Indien testen op alcohol en drugs deel uitmaakt van het preventief alcohol- en drugsbeleid de procedure en regels vastleggen conform de CAO, art. 3 §5 en art. 4
Onder test wordt verstaan ademtesten en psychomotorische testen o.a. vaardigheidsproeven, eenvoudige reactietesten, die niet geijkt zijn. Het resultaat geeft enkel een positieve of negatieve indicatie maar geen zekerheid wat betreft intoxicatie. De test is enkel toegelaten als preventiemaatregel.
Dus GEEN biologische test, medisch onderzoek of mondelinge informatiegaring

Belangrijk:

  • Enkel indien uit risicoanalyse blijkt dat dit noodzakelijk is; Bv. bij werkgerelateerd alcoholgebruik, bij vaststellen van disfunctioneren ten gevolge van alcohol of drugsgebruik
  • Opnemen in arbeidsreglement mits respecteren van procedure opgelegd in wet van 8/04/1965 art. 11, 12 en 13

  

Bronnen

 

  • Nationale Arbeidsraad (NAR)
  • CAO nr 100 van 1/04/2009
  • KB van 28/06/2009 (BS 13/07/2009) waarbij de CAO 100 algemeen bindend verklaard wordt
  • Wet van 6/05/2009 (BS 19/05/2009) houdende diverse bepalingen – art. 59 tot wijziging van art. 14 van de wet van 8/04/1965 tot instelling van de arbeidsreglementen
  • Wet van 8/04/1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, art. 14 (gewijzigd door de wet van 6/05/2009 (BS 19/05/2009) houdende diverse bepalingen

Meer info