Definitie ernstig ongeval

Criteria voor de indeling en de beoordeling van de ongevallendefinitie - aanpassing via KB 24/02/2005 (BS 14/03/2005) en aanpassing via KB30.9.2005 BS 25.10.2005 met betrekking tot tabel van van codex titel II hst.i bijlage IV.

De wetgever hanteert 2 soorten ernstige ongevallen

1 ) Definitie van een ernstig ongeval waarvoor een omstandig moet opgemaakt worden

Codex, Titel I, Hoofdstuk III, artikel 26 §4

art 26 § 4. Als een ernstig arbeidsongeval in de zin van artikel 94bis, 1°, van de wet wordt beschouwd :

 1. een arbeidsongeval dat aanleiding heeft gegeven tot de dood;
 2. een arbeidsongeval waarvan het gebeuren in direct verband staat met een gebeurtenis die afwijkt van de normale uitvoering van het werk en die voorkomt op de lijst opgenomen in de bijlage "afwijkende gebeurtenis bedoeld in art26 §4 2) b) " , of met het voorwerp dat bij het ongeval betrokken is en dat voorkomt op de lijst "betrokken voorwerp bedoeld in art26 §4 2) b)"


EN dat aanleiding heeft gegeven tot :

1. hetzij een blijvend letsel;
2. hetzij een tijdelijk letsel dat voorkomt op de lijst opgenomen "Lijst letsels bedoeld in art26 §4 2) b) ".

  De lijsten waarnaar de definitie verwijst zijn gebaseerd op Europese lijsten en zijn opgenomen in de Codex Titel II, hoofdstuk I bijlage IV

  Downloaden van deze lijsten

  2) Definitie van een ernstig ongeval dat vanaf 14 maart 2005 moet gemeld worden aan de inspectie

  Codex , Titel I    Algemene beginselen , Hoofdstuk III   

  Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid
  Afdeling V  :  Maatregelen in geval van arbeidsongeval Art. 27

  De ernstige arbeidsongevallen die overeenkomstig artikel 94nonies van de wet door de werkgever van het slachtoffer onmiddellijk bij de met het toezicht op het welzijn op het werk belaste ambtenaren moeten worden aangegeven, zijn deze bedoeld in artikel 26, § 4, 1° en 2°, a).
  Dit betreft volgende ongevallen

  1. een arbeidsongeval dat aanleiding heeft gegeven tot de dood;
  2. dat aanleiding heeft gegeven tot een blijvend letsel en waarvan het gebeuren in direct verband staat

  Links

  Verifieer zelf of een arbeidsongeval een ernstig ongeval is.