Home → Thema's → Arbeidsongevallen → Procedure → 

Ernstige arbeidsongevallen

Procedure bij ernstige arbeidsongevallen

 Formulieren, checklist, ....

PROCEDURE BIJ ERNSTIG ONGEVAL

Definitie ernstig ongeval

Naast de procedure zoals hierboven vermeld moeten volgende acties ondernomen worden.

1. De gebruiker brengt zijn preventiedienst, de interne dienst indien preventieadviseur niveau I of II aanwezig is zoniet de externe dienst PBW, op de hoogte van het ernstig arbeidsongeval.

2. Deze dienst onderzoekt onmiddellijk het ongeval:
a. Vaststellen oorzaken
b. Voorstellen preventiemaatregelen om herhaling ervan te voorkomen
c. Bezorgt hierover een omstandig verslag

  Het omstandig arbeidsongevallenverslag bevat volgende informatie :
  a. Identificatie van slachtoffer en werkgever
  b. Gedetailleerde beschrijving van plaats arbeidsongeval
  c. Gedetailleerde beschrijving van omstandigheden arbeidsongeval
  d. Vastgestelde oorzaken:
   - primaire = materiële feiten die ongeval mogelijk hebben gemaakt, bvb. ontbrekende collectieve of persoonlijke bescherming, ontbrekende machinebeveiliging
   - secundaire = organisatorische oorzaken waardoor primaire ontstaan bvb. geen risico-evaluatie, ontbrekende instructies
   - tertiaire =materiële of organisatorische oorzaken bij derden bvb. fabricagefout aan machine, niet correct advies van externe dienst PBW

e. Aanbevelingen om herhaling arbeidsongeval te vermijden
f. Identificatie van de betrokken ondernemingen, bvb. gebruiker, uitzendbureau, onderaannemer, opdrachtgever
g. Identificatie opsteller ongevallenverslag
h. Identificatie personen aan wie een afschrift van het verslag wordt verzonden

3. Het uitzendbureau geeft informatie over slachtoffer en inleencontract aan de preventiedienst die het omstandig verslag vervolledigt.

4. De preventiedienst bezorgt dit omstandig verslag aan de gebruiker, die het verslag aanvult met :
a. De beslissing over de maatregelen die hij zal nemen
b. Een actieplan met toepassingstermijnen
c. Het advies van het comité PBW

5. De gebruiker bezorgt het omstandig verslag aan het uitzendbureau, dat het verslag aanvult met :
a. Haar bemerkingen en haar beslissing over de maatregelen die zij zal nemen
b. Een actieplan met toepassingstermijnen i.v.m. de maatregelen en de actiepunten die op het uitzendbureau betrekking hebben

6. Het door de gebruiker ondertekend en door het uitzendbureau aangevuld omstandig verslag wordt, door de gebruiker, binnen de tien dagen volgend op het ongeval aan de ambtenaar "Toezicht op Welzijn op het Werk" bezorgd.

  Opmerking : is deze termijn niet haalbaar dan is het toegelaten een voorlopig verslag te bezorgen, waarna de ambtenaar vastlegt binnen welke termijn hij de aanvullingen moet ontvangen. Het voorlopig verslag bevat
  a. Identificatie van slachtoffer en werkgever
  b. Gedetailleerde beschrijving van plaats arbeidsongeval
  c. Gedetailleerde beschrijving van omstandigheden arbeidsongeval
  d. Primaire oorzaken
  e. Overzicht van de nog uit te voeren onderzoeken en verantwoording geen omstandig verslag
  f. Bevindingen van het Comité PBW
  g. Indien beschikbaar : de adviezen van het Comité PBW


7. Een kopie van het arbeidsongevallenverslag wordt bezorgd aan PI en het uitzendbureau houdt PI verder op de hoogte van de behandeling van het arbeidsongeval

Belangrijke opmerking : wanneer het slachtoffer van het ongeval werkzaam is bij een andere werkgever dan zijn rechtstreekse werkgever (bijvoorbeeld onderaanneming, contractor arbeid) moeten in de aannemingsovereenkomst bepalingen opgenomen zijn hoe de verschillende werkgevers en de bevoegde preventiediensten zullen samenwerken om de nieuwe verplichtingen uit te voeren.

De memorie van toelichting, bij de bespreking van deze wetgeving in het parlement geeft meer toelichting
"de gebruiker en het uitzendbureau een overeenkomst moeten sluiten inzake het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen. In de bedingen van de overeenkomst mag echter niet worden afgeweken van de bepalingen van artikel 19 van de Wet betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. Dat artikel 19 stelt logischerwijze dat de gebruiker verantwoordelijk is voor de toepassing van alle reglementaire bepalingen inzake veiligheid en gezondheid voor de uitzendkrachten die bij hem werken. Het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen dient te gebeuren door de preventiedienst van de gebruiker, die beter dan wie ook vertrouwd is met de arbeidsomstandigheden waarin het ongeval heeft kunnen plaatsvinden, en derhalve de beste raadgevingen kan geven om een herhaling van het ongeval te voorkomen. Vanzelfsprekend dient het onderzoek ook op kosten van deze gebruiker te gebeuren.
Van de andere kant dient het uitzendkantoor ook alle inlichtingen te ontvangen die nuttig kunnen zijn opdat het zijn wettelijke verplichting zoals bepaald in artikel 12quater van de Wet betreffende het Welzijn van de Werknemers bij de Uitvoering van hun Arbeid zou kunnen nakomen om erover te waken dat uitzendkrachten niet worden gezonden naar gebruikers waarvan men kan weten dat zij uitzendkrachten tewerkstellen in omstandigheden die een gevaar vormen voor hun veiligheid. In sommige gevallen is een informatieuitwisseling tussen uitzendkantoor en de gebruiker noodzakelijk.Om de beste en noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor de nakoming van deze verplichting uit de welzijnswet wordt aan de Koning de bevoegdheid verleend om nadere modaliteiten en regels uit te vaardigen voor de overeenkomst tussen het uitzendkantoor en de gebruiker.

Voor uitzendarbeid is bepaald dat de gebruiker verantwoordelijk is voor het ongevallenonderzoek en rapport , maar dat in het uitzendcontract gespecifieerd wordt hoe uitzendbureau en gebruiker moeten samenwerken om tot een optimaal resultaat te komen. Voor de uitzendkrachten moet echter nog gewacht worden op een Koninklijk besluit over de uitvoeringsmodaliteiten alvorens dit moet opgenomen worden in het contract.