Home → Thema's → Arbeidsongevallen → Verzwaard risico

Verzwaard risico

Wettelijke basis : Artikel 49bis van  de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

 

Het principe “verzwaard risico” beoogt het aantal arbeidsongevallen te verminderen door extra bijdragen te vragen aan ondernemingen die het niet te nauw nemen met de preventie. Met dit koninklijk besluit, dat op 1 januari 2009 van kracht wordt, zullen de ondernemingen die een onevenredig verzwaard risico vertonen als je hun aantal arbeidsongevallen vergelijkt met die van andere ondernemingen in hun sector, aan hun verzekeraar een forfaitair bedrag moeten betalen dat gebruikt als worden voor de ongevallenpreventie bij de werkgever in kwestie.

 

Het KB van 23.12.2008 (BS 30.12.2008)   geeft de praktische modaliteiten voor de uitvoering van de wetgeving ivm verzwaard risico.

Het koninklijk besluit is van toepassing op ondernemingen waar er in de loop van de observatieperiode minstens vijf ongevallen zijn gebeurd met tijdelijke ongeschiktheid van minstens een dag, de dag van het ongeval niet meegerekend, tot gevolg of met dodelijke afloop voor een van de werknemers.  Een verzekerd risico wordt als verzwaard risico beschouwd indien de risico-index op jaarbasis in het laatste kalenderjaar en in een ander kalenderjaar van de observatieperiode minstens tienmaal de risico-index bedraagt van de activiteitensector waartoe de onderneming behoort.

 

De bijdrage wordt forfaitair vastgesteld op basis van de grootte van de onderneming. Zij bedraagt 3.000 euro voor ondernemingen met minder dan 50 voltijdse equivalenten en wordt verhoogd met 2.000 euro per bijkomende schijf van 50 voltijdse equivalenten, maar wordt beperkt tot 15.000 euro.

 

De verzekeringsonderneming, als consultant, zal deze forfaitaire bijdrage gebruiken voor de preventie van arbeidsongevallen bij de betrokken werkgever. Zij stelt een actieplan voor aan de werkgever met concrete preventiemaatregelen om te voorkomen dat gelijkaardige ongevallen zich herhalen. Bovendien brengt de verzekeringsonderneming verslag uit bij het Fonds voor Arbeidsongevallen over de maatregelen die aan de werkgever werden voorgesteld en of deze laatste meewerkt en deze maatregelen naleeft. Alle verslagen samen worden gebruikt als basis voor een synthesenota aan het beheerscomité van het Fonds, waarna het Fonds deze informatie eveneens ter beschikking stelt van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werk.

Meer informatie