Home → Thema's → Bouw → Toelating bouwuitzendarbeid → 

Vraag 8

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de uitzendkrachten?

Ja!

Het betreft deze die vastgelegd werden door het Koninklijk Besluit van 15 Oktober 2010.

Men vindt er inzonderheid de verplichting in terug voor de bouwonderneming om ten overstaan van het uitzendkantoor steeds de vereiste beroepskwalificatie te preciseren, en dit vóór de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, alsmede de karakteristieken die eigen zijn aan de werkpost die moet ingevuld worden en ook de resultaten van de evaluatie der risico’s verbonden aan het uit te voeren werk.

De uitzendkrachten dienen eveneens over dezelfde arbeidskledij en aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te beschikken als de andere werknemers die blootgesteld zijn aan dezelfde risico’s en dit opdat alle arbeiders van deze ondernemingen, vaste werknemers en uitzendkrachten, zouden kunnen genieten van hetzelfde niveau van bescherming ten opzichte van de risico’s inherent aan hun werk.

Indien een uitzendkracht slachtoffer is van een arbeidsongeval, moet de inlenende onderneming die hem tewerkstelt, dit ongeval opnemen in zijn ongevallenstatistieken.

De principes opgenomen in de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 9 maart 1998 betreffende het onthaal van een uitzendkracht in een onderneming zijn eveneens van toepassing.


Terug naar andere vragen