Home → Thema's → Gezondheidstoezicht → Beroepsziekte

Beroepsziekte

Defintie van een beroepsziekte

 Ziekte, te wijten aan risico waaraan slachtoffer tijdens zijn beroepsloopbaan blootgesteld werd en die:

  • ofwel voorkomt op lijst van erkende beroepsziekten (gesloten systeem)
  • ofwel veroorzaakt is door het beroep, op basis van bewijslast door slachtoffer of zijn lasthebber (open systeem)

Een beroepsrisico wordt als voorwaarde gesteld; beroepsrisico voldoet aan verschillende voorwaarden: .

  • blootstelling aan schadelijke invloed is inherent aan  beroepsuitoefening;
  • blootstelling is beduidend groter dan voor bevolking algemeen;
  • blootstelling is volgens algemeen aanvaarde medische inzichten van die aard dat zij de ziekte kan veroorzaken.

 

Bron : 30-32 van de wet van 24.12.63 :

Lijst van de beroepsziekten

  1.  Europese lijst met beroepsziekten (aanbeveling 03/670/EG): is voor preventieadviseur-arbeidsgeneesheer basis om na te gaan of ziekte eventueel met beroep verband houdt zodat ze moet worden aangegeven  (opgenomen in Codex, T. I, H. IV, bijlage III, e)

  2. Officiële Belgische lijst: KB 28.03.69 (BS 4.4.69). Opgemaakt bij toepassing van art. 30 van gecoördineerde Wetten betreffende schadeloosstelling en preventie van beroepsziekten. Dit is de basis waarop Fonds voor de Beroepsziekten zich baseert voor erkenning en vergoeding van beroepsziekte

Bedrijfstakken en beroepen met risico op een beroepsrisico

Het KB van 6-2-2007 (BS 27-2-2007) geeft een lijst van bedrijfstakken, beroepen of categorieën van ondernemingen waar vermoed wordt dat een bepaalde beroepsziekte kan veroorzaakt zijn zodat de getroffene een aanvraag tot vergoeding kan indienen.