Home → Thema's → Gezondheidstoezicht → Gezondheid uitzendkrachten

Gezondheid uitzendkrachten

De wettelijk verplichtingen ivm het gezondheidstoezicht van uitzendkrachten

De taken van het gezondheidstoezicht van de uitzendkrachten worden verdeeld onder het uitzendbureau en de inlener. Het opvolgen van de uitzendkracht over de verschillende inleners wordt toevertrouwd aan het uitzendbureau. De taken gebonden aan de werkpost blijven de verantwoordelijkheid van de inlener. Dit houdt in dat de elementen nodig voor de selectie van de uitzendkracht worden meegedeeld via de werkpostfiche.


Het uitzendbureau staat in voor de voorafgaande gezondheidsbeoordeling (aanwervingsonderzoek) van de uitzendkracht. Op de werkpostfiche duidt de inlener aan of een gezondheidsbeoordeling (medisch onderzoek) noodzakelijk is en welk onderzoek het moet worden (deze gegevens worden verstrekt door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de inlener).

 

Voor wie is gezondheidstoezicht (medisch toezicht) verplicht ?

 • een veiligheidsfunctie bekleden
 • een functie met verhoogde waakzaamheid bekleden
 • een activiteit hebben met een welbepaald risico
 • risico voor de gezondheid door blootstelling aan een fysisch, chemisch of biologisch agens
 • belasting van ergonomische aard zoals bvb. manueel hanteren van lasten met risico op rugletsel
 • belasting van psychosociale aard


Voor bepaalde categorieën werknemers zijn er bijzondere bepalingen 

 • minder-valide werknemers (in het kader van de sociale reclassering)
 • - 18 jaar en eerste tewerkstelling (Codex, Titel VIII, Hoofdstuk II, art. 12)
 • jongeren zoals bedoeld in het KB van 3/05/2003 (Codex, Titel VIII, Hoofdstuk II, art.12)
 • zwangere werkneemsters (Codex, Titel VIII, Hoofdstuk I)
 • stagiairs, leerlingen en studenten (Codex, Titel VIII, Hoofdstuk II)
 • uitzendkrachten (Codex, Titel VIII, Hoofdstuk IV)

Wanneer moet het gezondheidstoezicht plaatsvinden?

 • de aanvraag voor de voorafgaande gezondheidsbeoordeling (= aanwervingsonderzoek) gebeurt vóór de tewerkstelling.
 • werknemers die een veiligheidsfunctie en/of een functie met verhoogde waakzaamheid bekleden of die blootgesteld zijn aan het risico ioniserende stralingen moeten in het bezit zijn van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling (geschiktheidsattest) vóór de tewerkstelling.

Geldigheidsduur van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling


De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer vermeldt op het formulier voor de gezondheidsbeoordeling de periodiciteit van de gezondheidsbeoordeling onder de rubriek G (overleg) van het formulier : 6 maanden, 1 jaar, 3 jaar of 5 jaar.
Voor bepaalde functies wordt de periodiciteit wettelijk bepaald :

 • beeldschermwerk: om de 5 jaar wanneer de werknemer jonger is dan 50 jaar
 • beeldschermwerk: om de 3 jaar wanneer de werknemer 50 jaar of ouder is
 • manueel hanteren van lasten: om de 3 jaar wanneer de werknemer jonger is dan 45 jaar
 • manueel hanteren van lasten: jaarlijks wanneer de werknemer 45 jaar of ouder is

  Wanneer er andere risico’s zijn dan deze waarvoor de uitzendkracht een formulier voor de gezondheidsbeoordeling heeft (zie beschrijving typefunctie) moet de uitzendkracht een nieuwe gezondheidsbeoordeling ondergaan.

  Wat betreft de inentingen kan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer vermelden wanneer er een rappel moet gebeuren of nieuwe test op de inentingskaart.


  Aanvraag van de gezondheidsbeoordeling


  De uitzendconsulent gaat na op de werkpostfiche, welke typefunctie de inlener heeft ingevuld of gaat zelf na aan de hand van de lijst van typefuncties welke functie het best, de activiteit die moet uitgeoefend worden benadert.

  PI heeft typefuncties opgesteld voor de meest courante functies in de uitzendsector. Deze bevatten de basisbeschrijvingen met de risico’s waaraan een gezondheidsbeoordeling kan aangekoppeld worden.

  Samen met het formulier van aanvraag van onderzoek wordt een kopie van de werkpostfiche bezorgd aan de externe dienst PBW van het uitzendbureau. Op het formulier van aanvraag van onderzoek MOETEN vermeld staan :

  • naam en voornaam uitzendkracht
  • INSZ-nummer
  • taal
  • geslacht
  • naam (type)functie en/of nummer typefunctie
  • inenting
  • datum aanvraag


  Resultaat van de gezondheidsbeoordeling

  • Het resultaat van het onderzoek wordt vermeld op een formulier voor de gezondheidsbeoordeling (medische kaart). Een exemplaar wordt aan de uitzendkracht gegeven, een tweede is bestemd voor de werkgever, het uitzendbureau en een derde gaat in het gezondheidsdossier (dat wordt bijgehouden door de externe dienst PBW)
  • Bij het uitsturen van de uitzendkracht wordt een kopie van het formulier voor de gezondheidsbeoordeling (medische kaart) aan de inlener bezorgd


  Taakverdeling uitzendbureau - inlener

  • De voorafgaande gezondheidsbeoordeling wordt verricht door de externe dienst PBW van het uitzendbureau
  • De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer van de inlener geeft advies ivm het gezondheidstoezicht (medisch onderzoek) dat noodzakelijk is, hij staat in voor het gezondheidstoezicht gebonden aan de arbeidspost tijdens de tewerkstelling en de spontane onderzoeken tijdens de tewerkstelling