Home → Thema's → Gezondheidstoezicht → Medische controle in de arbeidsverhoudingen

Medische controle in de arbeidsverhoudingen

De wet van 28 januari 2003 (BS 9 april 2003) betreffende de medische onderzoeken in het kader van de arbeidsverhoudingen stelt dat biologische tests, medische onderzoeken of mondelinge informatiegaring met het oog op het verkrijgen van medische informatie over de gezondheidstoestand van een werknemer of kandidaat-werknemer niet kunnen om andere redenen dan die welke verband houden met de huidige geschiktheid van de werknemer.

 

De belangrijkste vraag die zich nu stelt is of deze wet op alle medische onderzoeken van toepassing is, in het bijzonder de verplichting om de uitzendkracht per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van de inhoud van het medisch onderzoek

Het is nagenoeg onmogelijk om een sluitend commentaar te geven bij deze nieuwe wet. Daarvoor zijn er teveel onduidelijkheden, ontbreken er definities en is er nog geen spoor van uitvoeringsbesluiten. Ook de medische inspectie die toezicht moet houden op de naleving van deze wet is zeer kritisch en acht de wet in zijn huidige vorm nauwelijks toepasbaar.

De interpretatie dat de uitzendkracht per aangetekend schrijven zou moeten verwittigd worden van het medisch onderzoek wordt door de deskundigen en de sociale partners in de hoge raad Preventie en Bescherming tegengesproken. Dit wordt daarenboven eveneens tegengesproken in het antwoord op een parlementaire vraag die over de toepassing van de wet gesteld werd. De interpretatie is dat de specifieke bepalingen van de wet enkel van toepassing zijn op de biologische en de genetische tests. Een aanpassing en verduidelijking van de wet is echter noodzakelijk.

Het is aangewezen, in afwachting van de mogelijke aanpassing van de wet, te vertrouwen op het oordeel van de arbeidsgeneesheer voor wat betreft de noodzakelijk tests en onderzoeken. Voor de arbeidsgeneesheer is elk medisch onderzoek immers een ingreep in het privé-leven en deze ingreep moet proportioneel zijn met het objectief van het onderzoek. Telkens moet een afweging gemaakt worden van de belangen die op het spel staan bij een medisch onderzoek. Dit is ook de visie van de medische inspectie.

Meer informatie