Home → Thema's → Rijbewijs → Bijscholing busbestuurder

Bijscholing busbestuurder

Rijbewijs, opleiding

Nieuwe vereisten voor bestuurders die in beroepsverband rijden

Sinds 10 september 2008 moeten alle bestuurders van een voertuig waarvoor een rijbewijs van groep D vereist is (categorie D en D+E en subcategorieën D1 en D1+E) en die in beroepsverband rijden, voldoen aan nieuwe vakbewaamheidsvereisten.

 

Het betreft in concreto de bestuurders van autobussen en autocars. De vereisten vloeien voort uit de Europese richtlijn 2003/59/EG en de omzetting ervan in Belgisch recht in het koninklijk besluit van 4 mei 2007. Ze hebben onder andere tot doel de kwaliteit en veiligheid van transporten te verhogen, de eisen aan chauffeurs in Europa te harmoniseren en de milieuvervuiling door CO2-uitstoot te doen afnemen. 

Wat?

De vakbekwaamheidsverplichting houdt in dat men slaagt voor een initieel basiskwalificatie-examen (verwerving van de vakbekwaamheid) en dat men vijfjaarlijks 35 uren nascholing volgt, verdeeld in modules van 7 lesuren (verlenging van de vakbekwaamheid). Het basiskwalificatie-examen bestaat uit een theoretische proef met drie onderdelen en een praktische proef met twee onderdelen. Deze proeven staan los van de examens die moeten afgelegd worden voor het behalen van het rijbewijs – deze blijven ongewijzigd – maar ze kunnen er wel mee gecombineerd worden. De examens voor het behalen van de vakbekwaamheid worden afgelegd in de examencentra van GOCA. 

Voor wie?

De verplichting geldt voor alle bestuurders die professioneel vervoer verrichten binnen de Europese Unie met een voertuig van groep D. Bestuurders die met dit type voertuigen rijden voor niet-commercieel personenvervoer voor privé-doeleinden vallen erbuiten.

Bestuurders van bepaalde categorieën voertuigen zijn vrijgesteld van de vakbekwaamheidsverplichtingen. Zo zijn er de voertuigen gebruikt bij de strijdkrachten, de civiele bescherming, politie en brandweer. Ook voertuigen die niet sneller gaan dan 45 km per uur en voertuigen gebruikt bij reddingsoperaties of in noodtoestanden geven aanleiding tot de vrijstelling. Daarnaast zijn bestuurders in opleiding (bijvoorbeeld bij een vervoersmaatschappij of een instelling voor arbeidsbemiddeling), bestuurders onder toezicht van een instructeur en bestuurders die het praktisch examen afleggen vrijgesteld van de verplichting.

Bestuurders die op 10 september 2008 al in het bezit zijn van een rijbewijs geldig voor de groep D, zijn vrijgesteld van de vakbekwaamheid voor een periode van 7 jaar. Zij dienen tegen 9 september 2015 te voldoen aan de vakbekwaamheid, maar enkel door het volgen van de nascholing. Ze hoeven de basiskwalificatie dus niet meer te behalen en zijn bijgevolg vrijgesteld van de examens.

Sinds 10 september 2009 gelden dezelfde vereisten gelden voor bestuurders van voertuigen van groep C: vrachtwagenbestuurders in het goederenvervoer.