Home → Thema's → Risico's op het werk → Lawaai op de werkplaats

Lawaai op de werkplaats

Bedrijfsoorcheck

 

Deze hoortest is ontwikkeld voor werknemers blootgesteld aan schadelijk geluid. De kwaliteit van de gehoorfunctie van het binnenoor wordt gescreend.
 

Samenvatting nieuw KB

 

In het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2006 verscheen het koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van lawaai op het werk.
Dit besluit is de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2003/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 februari 2003 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (lawaai).

Het besluit voert een grenswaarde voor blootstelling in van 87 dB(A) en verlaagt de huidige actiewaarden van 90 en 85 dB(A) naar respectievelijk 85 en 80 dB(A) wat gevolgen heeft voor het ter beschikking stellen en gebruik van gehoorbescherming, gezondheidstoezicht en voorlichting en opleiding.

Dit besluit vervangt de vroegere bepalingen van het ARAB inzake lawaai en wordt ingeschreven als hoofdstuk III “Geluidsomgeving” van titel IV “Omgevingsfactoren en fysische agentia” van de Codex over het Welzijn op het werk

Verplichtingen van de werkgever

 • Bepaling en beoordeling van de risico's
 • Maatregelen nemen ter voorkoming of vermindering van de blootstelling
 • Persoonlijke bescherming
 • Voorlichting en opleiding van de werknemers
 • Raadpleging werknemers
 • Gezondheidstoezicht

Grenswaarde en actie waarde
 

Grenswaarde
Bovenste

actiedrempel

Onderste

actiedrempel

Blootstelling (8u)
87 dB(A)
85 dB(A)
80 dB(A)
Piekwaarde
140 dB(C)
137 dB(C)
135 dB(C)


Wat de blootstellingniveaus betreft, gaat het niet om het geluidsniveau op een bepaald moment maar wel het gemiddelde geluidsniveau over een hele dag (8 uur), d.w.z. het geluid dat dag na dag, jaar na jaar doofheid kan veroorzaken.

 

 Maatregelen bij overschrijding onderste actiewaarde

 

Wanneer de onderste actiewaarde (80 dB(A) of impactgeluid van 135 dB(C)) wordt overschreden, gaat de werkgever over tot

 • voorlichting en opleiding van het personeel dat hieraan blootgesteld is en van het comité;
 • het ter beschikking stellen van aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
 • gezondheidsbeoordeling met audiometrie om de 5 jaar

 

Maatregelen bij overschrijding bovenste actiewaarde

 

Wanneer de bovenste actiewaarde (85 dB(A) of impactgeluid van 137 dB(C)) wordt overschreden, gaat de werkgever over to

 • De opstelling en uitvoering van een programma van technische en/of organisatorische maatregelen om de blootstelling aan lawaai tot een minimum te beperken
 • Signalisatie en afbakening van de zones/arbeidsplaatsen waar werknemers kunnen worden blootgesteld aan lawaai dat de bovenste actiewaarden voor blootstelling overschrijdt
 • Beperken van de toegang tot die zones indien dit technisch uitvoerbaar is en het risico van blootstelling het rechtvaardigt
 • Verplichting om persoonlijke gehoorbescherming te dragen
 • Gezondheidsbeoordeling met audiometrie om de 3 jaar

 

Grenswaarde als blootstellingslimiet en maatregelen bij overschrijding

 

In geen geval mag de blootstelling van de werknemer de grenswaarde (87 dB(A) of impactgeluid van 140 dB(C)) overschrijden.

 1. onmiddellijk maatregelen genomen om de blootstelling terug te brengen tot een niveau beneden de grenswaarden voor blootstelling,
 2. de redenen van de overmatige blootstelling vastgesteld en
 3. de beschermings- en preventiemaatregelen aangepast om te voorkomen dat zulks opnieuw gebeurt.
 4. de gezondheidsbeoordelingen met audiometrie jaarlijks toegepast