Home → Wetgeving → Etikettering van chemische stoffen

Etikettering van chemische stoffen

GHS verordening 20 januari 2009 in werking : De indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels GHS : Globally Harmonized System

 

Op 31 december 2008 is de Verordening over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels (hierna EU-GHS) (EG. nr. 1272/2008) officieel gepubliceerd (PBL 353/2).

 

De verordening treedt op 20 januari 2009 in werking. De Stoffenrichtlijn (67/548/EEG) en Preparatenrichtlijn (1999/45/EG) worden op termijn ingetrokken.  Vanaf 1 december 2010 moeten stoffen worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens EU-GHS. Voor mengsels geldt een overgangstermijn tot 1 juni 2015.

 

De definitieve tekst van EU-GHS kan u hier downloaden.

 

 

Verordening (EG) Nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006

 

 

 

Meer informatie