Home → Wetgeving → Welzijn op het werk → Opdrachten van ondernemingsraad, overgenomen door Comité PBW

Opdrachten van ondernemingsraad, overgenomen door Comité PBW

Via de wet van 24 april 2008 wordt de Welzijswet 96 gewijzigd, waardoor het comité PBW economsche en sociale informatie moet ontvangen indien er geen ondernemingsraad in de onderneming aanwezig is (gepubliceerd in BS 16 mei 2008).

 

 

Ondernemingsraad

 • Regelgeving: Wet Organisatie Bedrijfsleven ( Wet 20.9.48, art. 14 tot 24 - BS 27.9.48)
 • Oprichting : ondernemingsraad moet opgericht worden in ondernemingen met 100 werknemers of meer..
 • Samenstelling : werknemers- en werkgeversafgevaardigden
  • werknemersafgevaardigden worden verkozen om de vier jaar tijdens sociale verkiezingen, samen met de leden van comité PBW
  • werkgeversafgevaardigden worden aangeduid door werkgever
  • secretariaat: wordt waargenomen door werknemersafvaardiging
 • Bevoegdheid : informatie en raadpleging ivm financiële en economische aangelegenheden van onderneming
 • Ontvangt afschrift van maand-en jaarverslag van de interne dienst PBW binnen 30 dagen na opstellen (Codex, T. II, H. IV, art.24.10)


Opdrachten van ondernemingsraad die aan Comité PBW kunnen toegekend worden

 • Bijkomende bevoegdheden worden toegekend aan Comité PBW in ondernemingen waar geen ondernemingsraad werd opgericht:
  • in ondernemingen met meer dan 100 werknemers waar geen ondernemingsraad werd samengesteld;
  • in ondernemingen met minder dan 100 en meer dan 50 werknemers (waar Comité is opgericht).
 • Werkgever geeft aan Comité PBW, binnen 2 maand na verkiezing van Comité PBW financiële en economische basisinformatie over onderneming betreffende:
  • statuut van onderneming;
  • concurrentiepositie op markt;
  • productie en productiviteit;
  • toekomstplannen en algemene vooruitzichten.
 • Balans, winst- en verliesrekening:
  • wordt jaarlijks aan het Comité PBW verstrekt;
  • moet worden besproken binnen 3 maand na afsluiten jaarrekening;
  • verslag bespreking moet aan Algemene Vergadering van aandeelhouders gegeven worden vooraleer over jaarrekening beslist wordt.
 • Procedure kan aangepast worden indien informatie nadeel kan berokkenen aan onderneming en werkgever dit officiëel aanvraagt.
 • Confidentialiteit van informatie kan opgelegd worden
 • Secretariaat: : vermits deze taak in de ondernemingsraad wordt waargenomen door de werknemersafvaardiging is het logisch dat dit ook door de werknemersafvaardiging wordt uitgevoerd en dat de punten in een afzondelijke vergadering (of onderdeel van de vergadering) behandeld worden en dat dit deel uitmaakt van een afzonderlijk verslag..


Bijkomende taken van Comité PBW in ondernemingen zonder ondernemingsraad én zonder vakbondsafvaardiging

 • raadpleging over arbeidsvoorwaarden bij nachtprestaties (Arbeidswet 16.03.71, art.38, §3);
 • informatie over tewerkstelling en personeelsbeleid die aan vakbondsafvaardiging moet gegeven worden (CAO nr. 9, 9.3.72);
 • inlichtingen en raadpleging bij collectief ontslag (CAO nr.24, 2.10.75);
 • informatie in verband met overgang van ondernemingen (CAO nr.32bis, 7.6.85);
 • voorlichting en overleg over sociale gevolgen bij invoering van nieuwe technologiëen (CAO nr.39 van 13 december 1983)
 • informatie en overleg over invoering van alternatieve arbeidstijdregeling (CAO nr.42, 2.6.87);
 • informatie en overleg betreffende voorzien van aanvullende pensioenen (Wet 13/03/2003, art. 39 - BS 15/05/2003)


Meer informatie: Vanachter, O., Nieuwsbrief Arbeidsveiligheid nr.9, Kluwer, 2008.

Meer informatie