Home → Wetgeving → Werkkledij

Werkkledij

Situering

Het KB van 6 juli 2004 (Belgisch Staatsblad 3/08/2004) betreffende de werkkledij vervangt, zonder belangrijke wijzigingen de verplichtingen uit het ARAB art. 103bis 1 tot 3 betreffende de werkkledij. Het besluit vormt H. I van Titel VII van de Codex betreffende het welzijn op het werk.

Het KB stelt als basisprincipe dat werknemers tijdens hun normale activiteit werkkledij moeten dragen - behalve indien de risicoanalyse heeft aangetoond dat de aard van de activiteit niet bevuilend is. De werkgever stelt de werkkledij kosteloos ter beschikking van zijn werknemers en hij zorgt voor de reiniging, de herstelling en de vervanging van de werkkledij.

 

Uitzendkrachten

 Vermits de verplichtingen ivm werkkledij opgenomen zijn in de Codex betreffende het Welzijn op het Werk staat de inlener in voor het uitvoeren van deze maatregelen (Wet uitzendarbeid 24.7.87 artikel 19). Dit wordt wat de werkkledij betreft herhaald in de Codex Titel VIII H. IV artikel 5, 4.

Het uitzendkantoor kan via een commerciëel contract, in opdracht van de inlener de werkkledij bezorgen en onderhouden. In dit geval blijft de inlener de eindverantwoordelijke voor de toepassing van dit KB. De hogergestelde eisen blijven zowel van toepassing op de uitzendkracht, de werknemer en de inlener als werkgever.

Definitie werkkledij

Kledij bestemd om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn activiteiten en die niet beschouwd wordt als beschermingskledij. Het gaat dus niet over veiligheidsschoenen, kledij met signaalfunctie, enz.

Verplichtingen van de werkgever

 1. Uitvoeren van een risicoanalyse om na te gaan of de aard van de activiteit bevuilend is en akkoord van Comité PBW vragen over de resultaten ervan.
 2. Indien dit uit de risicoanalyse nodig blijkt stelt de werkgever kosteloos de werkkledij ter beschikking en staat hij ook in voor onderhoud, herstel en vernieuwing ervan.
 3. Werkkledij is in principe geen persoonlijke kledij (eigendom van de werkgever) maar de werkgever kan maatregelen nemen (bijvoorbeeld via identificatielabel) om werkkledij voor te behouden aan eenzelfde werknemer.
 4. Werkkledij blijft eigendom van werkgever.
 5. De werknemers mogen niet zelf instaan voor levering, reiniging, onderhoud of herstelling, zelfs niet tegen vergoeding.
 6. Eisen aan werkkledij: veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitswaarborgen bieden (niet- allergeen, slijtvast en scheurbestendig).
 7. Aangepast zijn aan: de te voorkomen risico's, de eisen voor het uitoefenen van de activiteiten en de arbeidsvoorwaarden, de ergonomische eisen, de maten van de werknemer, de seizoenen.
 8. Mag aan de buitenkant geen opschriften vertonen, behalve de benaming van de onderneming, de naam van de werknemer, de merktekens van zijn functie en een " Streepjescode ".

Verplichtingen werknemer

De werknemers zijn ertoe gehouden tijdens hun normale activiteit werkkledij te dragen behalve:

 1. Indien de risicoanalyse heeft aangetoond dat de aard van de activiteit niet bevuilend was.
 2. Indien zij verplicht zijn een uniform of gestandaardiseerde werkkledij te dragen die voorgeschreven is door een Koninklijk Besluit of een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst.
 3. Het is verboden de werkkledij mee naar huis te nemen. Tenzij :
  • de activiteiten op verschillende arbeidsplaatsen worden uitgeoefend;
  • het verbod om organisatorische redenen niet uitvoerbaar is;
  • de werkkledij geen risico vormt voor de gezondheid van de werknemers en van zijn directe omgeving.

Onderhoud en reiniging

Het is verboden dat de werknemer zelf instaat voor de reiniging, het onderhoud of de herstelling van zijn werkkledij. En hij mag deze ook niet naar huis meenemen.
Door art.6 van codex titel VII hoofdstuk I (via het KB van 19-12-2006(-BS 15-01-2007) wordt dit wel toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • wanneer dit vastgelegd wordt in een algemeen verbindend verklaarde CAO,
 • in zoverre de werkkledij geen risico's voor de werknemer geeft (dit volgt uit de risico analyse).