Bouw

Uitzendarbeid is in elke sector onderworpen aan dezelfde regels, met uitzondering van de bouwsector. Daar hebben de sociale partners in een CAO vastgelegd in welke gevallen en onder welke voorwaarden een bouwonderneming (PC 124) een beroep kan doen op uitzendkrachten. Bovendien kan een VCA-gecertificeerd bouwbedrijf nog extra eisen opleggen aan de uitzendbureaus. 

Uitzendbureau

Uitzendarbeid is enkel toegelaten via officieel erkende uitzendbureaus. Die erkenning wordt toegekend door de gewestelijke overheden. Actuele lijsten van erkende uitzendbureaus vind je via onderstaande links:

Om ook uitzendkrachten ter beschikking te kunnen stellen van ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité van de bouwnijverheid (PC 124) moeten uitzendbureaus in Vlaanderen en Brussel een afzonderlijke erkenning hebben. In het Waals Gewest hebben uitzendbureaus geen specifieke erkenning nodig om activiteiten uit te oefenen in de bouwsector.

  Bouwbedrijven met een VCA-certificatie kunnen uitzendbureaus bijkomende voorwaarden opleggen. Voor VCA**-bedrijven kan het volgens hun VCA-certificaat zelfs verplicht zijn om enkel samen te werken met VCU-gecertificeerde uitzendbureaus.

  Meer informatie vind je in de thema's VCA en VCU.

  Een overzicht van de verantwoordelijkheden voor uitzendbureau en gebruiker vind je in het thema Taken uitzendbureau en gebruiker.

  Uitzendkracht

  Uitzendkrachten die in de bouwsector aan de slag willen, moeten eerst over een opleidingsattest beschikken. Uit dat attest moet blijken dat ze een veiligheidsopleiding van minstens 16 uur hebben gevolgd, georganiseerd door een opleidingscentrum dat erkend is door Constructiv, een dienstverlenende organisatie voor de bouwsector waarin zowel werkgevers- als werknemersorganisaties vertegenwoordigd zijn.

  Het opleidingsattest is niet vereist als de uitzendkracht aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • In het bezit van een attest 'VCA basisveiligheid' (bVCA).
  • In de afgelopen 15 jaar minstens 5 jaar ervaring in de bouwsector kunnen bewijzen.
  • In het bezit van een attest afgeleverd door Constructiv aan het einde van hun leertijd in de bouw.
  • In het bezit van een attest (van of conform verklaard door Constructiv).

  Daarnaast is de uitzendkracht verplicht om de veiligheidsinstructies op te volgen en de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen correct te gebruiken.

  Gebruiker

  Uitzendarbeid in de bouw (PC 124) mag ter vervanging van een vaste werknemer die  arbeidsongeschikt is, bij tijdelijke vermeerdering van werk en met als motief instroom.

  Daarnaast gelden nog enkele speciale voorwaarden (volgens de CAO van 04/12/2014):

  • Uitzendarbeid is slechts mogelijk in de normale functies van de normale activiteit van de bouwonderneming.
  • Een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid mag geen betrekking hebben op prestaties van één dag.
  • Een uitzendkracht mag niet langer dan zes maanden bij dezelfde gebruiker werken met als motief tijdelijke vermeerdering van werk.
  • Bij een collectief ontslag mag de gebruiker geen beroep doen op uitzendkrachten binnen een periode van 6 maanden na het collectief ontslag.
  • Een gebruiker mag geen arbeider als uitzendkracht inzetten als deze door dezelfde onderneming werd ontslagen in de periode van 12 maanden die aan de vraag voorafging.
  • Bij bouwondernemingen met meer dan tien werknemers is het maximaal aantal toegelaten dagprestaties door uitzendarbeiders beperkt tot 10% van het totaal aantal mandagen.

  Een overzicht van de verantwoordelijkheden voor gebruiker en uitzendbureau vind je in het thema Taken uitzendbureau en gebruiker.

  Meer informatie vind je ook op www.werkpostfiche.be, zoals typefunctie bouw  FAQ

  Links

  • Constructiv: informatie over veilig werken in de bouwsector
  • VFU: Vormingsfonds voor uitzendkrachten: opleidingen voor uitzendkrachten in de bouw (PC 124)

  Documenten