Campagne Arbeidsinspectie 2018

Van februari tot en met oktober 2018 organiseerde Toezicht Welzijn op het Werk een inspectiecampagne in de uitzendsector. Deze inspectiecampagne kaderde binnen een Europese actie en heeft zowel een nationaal als een grensoverschrijdend luik.

Een dergelijke campagne in de uitzendsector gebeurde ook al eens in 2009.

Europese inspectiecampagne
Logo SLIC

De beslissing om in 2018 een inspectiecampagne te houden in de uitzendsector is genomen op niveau van het SLIC. SLIC staat voor Senior Labour Inspectors Commitee en is het Europese comité waarin de hoogste verantwoordelijken van de arbeidsinspectie zetelen. Het is samengesteld uit een vertegenwoordiger van de Europese Commissie en één vertegenwoordiger per lidstaat.

Op nationaal vlak bezochten de inspecteurs van de arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) zowel uitzendbureaus als gebruikers.

In het grensoverschrijdende luik lag de klemtoon op de gedetacheerde werknemers. Deze inspecties gebeurden door een inspecteur van de lidstaat van het uitzendbureau en een inspecteur van de lidstaat van de gebruiker.

Inspectiecampagne 2018: praktisch

Het doel van de campagne was de uitzendsector sensibiliseren en responsabiliseren over het welzijn op het werk van de uitzendkrachten. De inspectiediensten hebben hiervoor nauw samengewerkt met de uitzendsector en met Preventie en Interim als tussenpersoon. De Arbeidsinspectie wou in de campagne vooral proactief en zo weinig mogelijk reactief optreden.

De inspecties vonden plaats in de periode februari-oktober 2018.

De campagne voorzag in elke provincie aangekondigde inspectiebezoeken aan lokale uitzendkantoren. De arbeidsinspectie stuurde op voorhand een aankondigingsbrief naar de lokale uitzendkantoren met de datum van het inspectiebezoek, de personen die de inspectie wou spreken en een overzicht van de documenten die de inspectie wou inkijken.

Tijdens de inspectie kwamen zowel het welzijnsbeleid voor de eigen werknemers van het uitzendkantoor als voor de uitzendkrachten aan bod. Onder meer alles wat te maken heeft met de uitwisseling van informatie bij het plaatsen van uitzendkrachten bij gebruikers kon ter sprake komen:

 • Werkpostfiche
 • Gezondheidstoezicht
 • Beschrijving van de te vervullen functie
 • Risicoanalyse van de gebruiker
 • Adviezen van de preventiediensten
 • Onthaal uitzendkracht
 • Opleiding en vorming uitzendkracht
 • Weren van onveilige gebruikers
 • In het buitenland tewerkgestelde uitzendkrachten

De Arbeidsinspectie heeft ook met een aantal van de uitzendkrachten gesproken.

Na het bezoek aan het uitzendkantoor heeft Toezicht Welzijn op het Werk in het kader van deze campagne bij een aantal van de gebruikers een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht.

Inspectiecampagne 2018: resultaten

De 8 regionale directies van de Arbeidsinspectie controleerden in totaal 34 uitzendkantoren en 141 gebruikers. Enkele opmerkelijke resultaten:

Globaal beoordeelde de inspectie hiervan 8 uitzendkantoren als “zeer goed” en 17 als “goed”. Eén uitzendkantoor kreeg als beoordeling “onvoldoende”.

35% van de uitzendkrachten bleek aan het werk terwijl ze niet over de correcte medische geschiktheden beschikten.  De inspecteurs merkten wel een flinke verbetering t.o.v. de inspectiecampagne uit 2009, waar dit nog 55% bedroeg. Een belangrijke reden voor deze daling is wellicht het bestaan van de Centrale Gegevensbank PI-M, beheerd door Preventie en Interim. De inspecteurs zien nochtans nog veel ruimte voor verbetering. Zo stelde de inspectie vast dat de arbeidsartsen van de EDPBW deze databank niet voldoende of onvolledig voeden.

30% van de gebruikers bleken nog steeds niet te beschikken over de verplichte risicoanalyse.  Toch was er een verbetering merkbaar in vergelijking met 2009 (toen was dit nog 40%). De afwezigheid van de risicoanalyse bij de gebruiker is een belangrijke reden bij het niet nemen van  gepaste beschermingsmaatregelen voor de uitzendkracht en het – door de gebruiker – onvolledig opmaken van de werkpostfiche.

In 60% van de gevallen bleek de werkpostfiche onvolledig of kon ze niet worden voorgelegd. In 2009 was dit nog in 45%. 

Terugblik inspectiecampagne 2009

In 2009 organiseerde de Belgische Arbeidsinspectie ook al een inspectiecampagne in de uitzendsector. Tijdens die campagne voerden 40 inspecteurs controles uit in 32 uitzendkantoren, verdeeld over 23 uitzendbureaus. Per uitzendkantoor bekeek de inspectie onder meer 5 ernstige arbeidsongevallen. De inspectie bezocht ook 154 gebruikers.

De vaakst vastgestelde tekortkomingen bij de uitzendkantoren waren:

 • Commerciële contracten zonder verwijzing naar veiligheidsrisico’s.
 • In de helft van de gevallen ontbraken werkpostfiches of waren ze slecht of onvolledig ingevuld.
 • Bij 60% ontbraken formulieren van de gezondheidsbeoordeling.

Bij de gebruikers stelden de inspecteurs het volgende vast:

 • Minder dan 40% had een goede risicoanalyse uitgevoerd.
 • Slechts in 40% van de gevallen was er een onthaal voor de uitzendkracht.
 • 50% zorgde voor een passende opleiding.
 • 50% voorzag werkkledij.
 • 60% voorzag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 • 60% beschikte over een beschrijving van de werkposten van de uitzendkrachten.
 • Zelden beschikte de gebruiker over een lijst van uitzendkrachten die ter plaatse aan de slag waren.
 • Vaak ontbraken werkpostfiches of waren ze slecht of onvolledig ingevuld.
 • Op de werkpostfiches stonden weinig adviezen van de preventiediensten (Interne Dienst PBW 40%, Externe Dienst PBW 25%).