Campagne Arbeidsinspectie 2018

Van februari tot en met oktober 2018 organiseert Toezicht Welzijn op het Werk een inspectiecampagne in de uitzendsector. Deze inspectiecampagne kadert binnen een Europese actie en heeft zowel een nationaal als een grensoverschrijdend luik.

Een dergelijke campagne in de uitzendsector gebeurde ook al eens in 2009 en leverde toen opmerkelijke resultaten op.

Europese inspectiecampagne
Logo SLIC

De beslissing om in 2018 een inspectiecampagne te houden in de uitzendsector is genomen op niveau van het SLIC. SLIC staat voor Senior Labour Inspectors Commitee en is het Europese comité waarin de hoogste verantwoordelijken van de arbeidsinspectie zetelen. Het is samengesteld uit een vertegenwoordiger van de Europese Commissie en één vertegenwoordiger per lidstaat.

Op nationaal vlak zullen de inspecteurs van de arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) zowel uitzendbureaus als gebruikers bezoeken.

In het grensoverschrijdende luik ligt de klemtoon op de gedetacheerde werknemers. Deze inspecties gebeuren door een inspecteur van de lidstaat van het uitzendbureau en een inspecteur van de lidstaat van de gebruiker.

Inspectiecampagne uitzendsector 2018: praktisch

Het doel van de campagne is de uitzendsector sensibiliseren en responsabiliseren over het welzijn op het werk van de uitzendkrachten. De inspectiediensten zullen hiervoor nauw samenwerken met de uitzendsector en met Preventie en Interim als tussenpersoon. De Arbeidsinspectie wil in de campagne vooral proactief en zo weinig mogelijk reactief optreden.

De inspecties zijn gepland in de periode februari-oktober 2018.

De campagne voorziet in elke provincie aangekondigde inspectiebezoeken aan lokale uitzendkantoren. De arbeidsinspectie stuurt op voorhand een aankondigingsbrief naar de lokale uitzendkantoren met de datum van het inspectiebezoek, de personen die de inspectie wil spreken en een overzicht van de documenten die de inspectie wil inkijken.

Tijdens de inspectie komen zowel het welzijnsbeleid voor de eigen werknemers van het uitzendkantoor als voor de uitzendkrachten aan bod. Onder meer alles wat te maken heeft met de uitwisseling van informatie bij het plaatsen van uitzendkrachten bij gebruikers kan ter sprake komen:

 • Werkpostfiche
 • Gezondheidstoezicht
 • Beschrijving van de te vervullen functie
 • Risicoanalyse van de gebruiker
 • Adviezen van de preventiediensten
 • Onthaal uitzendkracht
 • Opleiding en vorming uitzendkracht
 • Weren van onveilige gebruikers
 • In het buitenland tewerkgestelde uitzendkrachten

De Arbeidsinspectie zal ook met een aantal van de uitzendkrachten spreken.

Na het bezoek aan het uitzendkantoor zal Toezicht Welzijn op het Werk in het kader van deze campagne bij een aantal van de gebruikers een onaangekondigd inspectiebezoek brengen.

Terugblik inspectiecampagne 2009

In 2009 organiseerde de Belgische Arbeidsinspectie ook al een inspectiecampagne in de uitzendsector. Tijdens die campagne voerden 40 inspecteurs controles uit in 32 uitzendkantoren, verdeeld over 23 uitzendbureaus. Per uitzendkantoor bekeek de inspectie onder meer 5 ernstige arbeidsongevallen. De inspectie bezocht ook 154 gebruikers.

De vaakst vastgestelde tekortkomingen bij de uitzendkantoren waren:

 • Commerciële contracten zonder verwijzing naar veiligheidsrisico’s.
 • In de helft van de gevallen ontbraken werkpostfiches of waren ze slecht of onvolledig ingevuld.
 • Bij 60% ontbraken formulieren van de gezondheidsbeoordeling.

Bij de gebruikers stelden de inspecteurs het volgende vast:

 • Minder dan 40% had een goede risicoanalyse uitgevoerd.
 • Slechts in 40% van de gevallen was er een onthaal voor de uitzendkracht.
 • 50% zorgde voor een passende opleiding.
 • 50% voorzag werkkledij.
 • 60% voorzag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 • 60% beschikte over een beschrijving van de werkposten van de uitzendkrachten.
 • Zelden beschikte de gebruiker over een lijst van uitzendkrachten die ter plaatse aan de slag waren.
 • Vaak ontbraken werkpostfiches of waren ze slecht of onvolledig ingevuld.
 • Op de werkpostfiches stonden weinig adviezen van de preventiediensten (Interne Dienst PBW 40%, Externe Dienst PBW 25%).