Sociale verkiezingen 2020

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats van 11 t.e.m. 24 mei 2020. Uitzendkrachten zullen voor het eerst in bepaalde gevallen mogen stemmen. De gebruikers moeten de uitzendkrachten die ze tewerkstellen meetellen bij de berekening van de drempels voor het Comité PBW en de Ondernemingsraad. 

In 2020 zal voor het eerst elektronisch stemmen mogelijk zijn. 
De GDPR-regels laten toe dat uitzendbureaus in het kader van de sociale verkiezingen persoonsgegevens van uitzendkrachten doorgeeft aan de gebruikers.

Uitzendkracht

Uitzendkrachten mogen in 2020 voor het eerst effectief meestemmen bij de sociale verkiezingen, behalve als ze een werknemer vervangen waarvan de arbeidsovereenkomst is geschorst.

Om te mogen stemmen moeten de uitzendkrachten wel aan de volgende 2 voorwaarden tegelijk voldoen:

  • In de periode van 1 augustus 2019 t.e.m. de dag van de aanplakking van het bericht van de verkiezingsdatum (90 dagen voor de verkiezingen) moet de uitzendkracht minstens 3 maanden ononderbroken of minstens 65 dagen ononderbroken aan het werk zijn geweest bij die gebruiker;
  • en in de periode van 90 dagen t.e.m. 13 dagen voor de verkiezingsdatum moet de uitzendkracht minstens 26 dagen tewerkgesteld zijn bij die gebruiker.

Men houdt enkel rekening met de dagen met een arbeidsovereenkomst als uitzendkracht.
Uitzendkrachten die niet voldoen aan deze 2 voorwaarden moeten, met eenparigheid van de stemmen van de vakbonden, van de definitieve kieslijsten gehaald worden.

Uitzendkrachten moeten niet noodzakelijk onder contract staan op de dag van de verkiezingen zelf. FOD WASO heeft bevestigd dat uitzendkrachten die al bij een andere gebruiker werken op de verkiezingsdag nog kunnen stemmen bij de gebruiker waarbij ze stemrecht hadden verworven. Voorwaarde is wel dat de uitzendkracht gewettigd afwezig is (bijvoorbeeld dat de uitzendkracht verlof neemt om bij die eerdere gebruiker te gaan stemmen).

Uitzendkrachten kunnen geen kandidaat werknemersvertegenwoordiger zijn bij de gebruiker.

Gebruiker

Ondernemingen moeten hun werknemers tellen om te bepalen of ze boven de drempels zijn om een Comité PBW en/of Ondernemingsraad (OR) op te richten. Die telling moet gebeuren in de referteperiode van 1 oktober 2018 t.e.m. 30 september 2019.

De gebruiker moet hierbij ook de uitzendkrachten meetellen die in de periode van 1 april 2019 t.e.m. 30 juni 2019 bij hem werken.
Gebruikers met minder dan 100 vaste werknemers in dienst zijn  verplicht om een 'register van uitzendkrachten' bij te houden. Dit is een bijlage bij het algemeen personeelsregister. Meer details over dit register en de bestaande overgangsmaatregelen vind je in dit document.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het organiseren en het respecteren van de procedure van de sociale verkiezingen. 
Afwijkende overeenkomsten rond het niet naleven van stemrecht van uitzendkrachten zijn niet mogelijk. Dit komt doordat de wetgeving rond de sociale verkiezingen een wet van openbare orde is, waar men niet kan van afwijken.

Elektronisch stemmen

Nieuw in 2020 is dat elektronisch stemmen zal kunnen.

Werknemers, en dus ook uitzendkrachten, zullen hun stem kunnen uitbrengen vanaf hun gebruikelijke werkpost. 
De bepaling wat een gebruikelijke werkpost is en welke de modaliteiten zijn voor de goede werking van het stembureau, gebeurt in een akkoord in het Comité PBW. Als er nog geen Comité PBW is, sluiten de werkgever en de vakbondsafvaardiging hierover een akkoord.

GDPR

Het doorgeven van persoonsgegevens door het uitzendbureau aan gebruikers in het kader van sociale verkiezingen is wettelijk toegelaten volgens de regels van GDPR. De toestemming van de uitzendkracht is niet vereist. De gebruiker mag deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden van het organiseren van sociale verkiezingen. 

Aan elke communicatie in het kader van doorgifte persoonsgegevens voor sociale verkiezingen voegt het uitzendbureau best volgende boodschap toe: 

“U ontvangt deze gegevens in het licht van de kennisgeving voorzien door artikel…(bv:art.14) van de wet sociale verkiezingen. We vestigen uw aandacht erop dat het gaat om persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kan deze gegevens dus alleen gebruiken voor de finaliteit van kennisgeving voorzien in voornoemd artikel. Indien u ze toch voor een andere finaliteit wens te gebruiken, dient u ook hiervoor over een juridische grondslag te beschikken, vb. de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken werknemers.” 

   

Wettelijke basis
  • Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen
  • Wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen (BS 30 april 2019)