Sociale verkiezingen 2020

*** Let op:

NIEUWE DATUM SOCIALE VERKIEZINGEN: van 16 tot 29 november 2020

Normaal gezien hadden er in ons land tussen 11 en 24 mei sociale verkiezingen moeten plaatsvinden in alle grotere ondernemingen en instellingen.

Omwille van de COVID-19-pandemie hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad beslist om de procedure voor de verkiezingen 2020 uitzonderlijk te schorsen. Dit vormt dus zeker geen precedent.

Na een nieuw advies van de NAR verscheen het KB dd 15/07/2020 tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 na opschorting. (BS 22/07/2020)

Veel bedrijven die oorspronkelijk niet voor elektronisch stemmen hadden gekozen wensen na de uitbraak van het coronavirus liever wél elektronisch te kunnen stemmen en dit uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen. De wetgever komt daaraan tegemoet met een uitzonderingsprocedure. De wet van 15/07/2020 (BS 27/07/2020) maakt het mogelijk om alsnog het elektronisch stemmen in te voeren.

Zodoende kunnen ondernemingen uitzonderlijk tot 13 oktober 2020 een akkoord sluiten over elektronisch stemmen.

Meer info :

=> https://www.p-i.be/nl/node/645#__sociale-verkiezingen-in-tijden-van-pan…

=> https://werk.belgie.be/nl/themas/sociaal-overleg/sociale-verkiezingen-2…

Uitzendkracht

Uitzendkrachten mogen in 2020 voor het eerst effectief meestemmen bij de sociale verkiezingen, behalve als ze een werknemer vervangen waarvan de arbeidsovereenkomst is geschorst.

Om te mogen stemmen moeten de uitzendkrachten wel aan de volgende 2 voorwaarden tegelijk voldoen:

  • In de periode van 1 augustus 2019 t.e.m. de dag van de aanplakking van het bericht van de verkiezingsdatum (90 dagen voor de verkiezingen) moet de uitzendkracht minstens 3 maanden ononderbroken of minstens 65 dagen ononderbroken aan het werk zijn geweest bij die gebruiker;
  • en in de periode van 90 dagen t.e.m. 13 dagen voor de verkiezingsdatum moet de uitzendkracht minstens 26 dagen tewerkgesteld zijn bij die gebruiker.

Men houdt enkel rekening met de dagen met een arbeidsovereenkomst als uitzendkracht.
Uitzendkrachten die niet voldoen aan deze 2 voorwaarden moeten, met eenparigheid van de stemmen van de vakbonden, van de definitieve kieslijsten gehaald worden.

Uitzendkrachten moeten niet noodzakelijk onder contract staan op de dag van de verkiezingen zelf. FOD WASO heeft bevestigd dat uitzendkrachten die al bij een andere gebruiker werken op de verkiezingsdag nog kunnen stemmen bij de gebruiker waarbij ze stemrecht hadden verworven. Voorwaarde is wel dat de uitzendkracht gewettigd afwezig is (bijvoorbeeld dat de uitzendkracht verlof neemt om bij die eerdere gebruiker te gaan stemmen).

Uitzendkrachten kunnen geen kandidaat werknemersvertegenwoordiger zijn bij de gebruiker.

Gebruiker

Ondernemingen moeten hun werknemers tellen om te bepalen of ze boven de drempels zijn om een Comité PBW en/of Ondernemingsraad (OR) op te richten. Die telling moet gebeuren in de referteperiode van 1 oktober 2018 t.e.m. 30 september 2019.

De gebruiker moet hierbij ook de uitzendkrachten meetellen die in de periode van 1 april 2019 t.e.m. 30 juni 2019 bij hem werken.
Gebruikers met minder dan 100 vaste werknemers in dienst zijn  verplicht om een 'register van uitzendkrachten' bij te houden. Dit is een bijlage bij het algemeen personeelsregister. Meer details over dit register en de bestaande overgangsmaatregelen vind je in dit document.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het organiseren en het respecteren van de procedure van de sociale verkiezingen. 
Afwijkende overeenkomsten rond het niet naleven van stemrecht van uitzendkrachten zijn niet mogelijk. Dit komt doordat de wetgeving rond de sociale verkiezingen een wet van openbare orde is, waar men niet kan van afwijken.

Elektronisch stemmen

Nieuw in 2020 is dat elektronisch stemmen zal kunnen.

Werknemers, en dus ook uitzendkrachten, zullen hun stem kunnen uitbrengen vanaf hun gebruikelijke werkpost. 
De bepaling wat een gebruikelijke werkpost is en welke de modaliteiten zijn voor de goede werking van het stembureau, gebeurt in een akkoord in het Comité PBW. Als er nog geen Comité PBW is, sluiten de werkgever en de vakbondsafvaardiging hierover een akkoord.

GDPR

Het doorgeven van persoonsgegevens door het uitzendbureau aan gebruikers in het kader van sociale verkiezingen is wettelijk toegelaten volgens de regels van GDPR. De toestemming van de uitzendkracht is niet vereist. De gebruiker mag deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden van het organiseren van sociale verkiezingen. 

Aan elke communicatie in het kader van doorgifte persoonsgegevens voor sociale verkiezingen voegt het uitzendbureau best volgende boodschap toe: 

“U ontvangt deze gegevens in het licht van de kennisgeving voorzien door artikel…(bv:art.14) van de wet sociale verkiezingen. We vestigen uw aandacht erop dat het gaat om persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kan deze gegevens dus alleen gebruiken voor de finaliteit van kennisgeving voorzien in voornoemd artikel. Indien u ze toch voor een andere finaliteit wens te gebruiken, dient u ook hiervoor over een juridische grondslag te beschikken, vb. de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken werknemers.” 

   

Wettelijke basis
  • Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen
  • Wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen (BS 30 april 2019)