Indeling bedrijven

De NACE-code is de Europese nomenclatuur voor de economische activiteiten van ondernemingen. Er zijn 615 codes van vier cijfers die de EU bepaalt; het vijfde cijfer wordt door de lidstaten toegekend (NACE-BEL-code voor België).

Deze code speelt een belangrijke rol in de welzijnswetgeving, meer bepaald in de indeling van bedrijven. Ze bepaalt zo dus mee het niveau van preventieadviseur voor bedrijven. Daarnaast vormt de NACE-code ook het referentiekader voor tal van statistieken, zoals de ongevallenstatistieken.

Gebruiker

De welzijnswetgeving verdeelt bedrijven in vier groepen: A, B, C en D (Codex art. II.1- 2). Deze indeling is gebaseerd op een combinatie van factoren:

  • De activiteit van de onderneming (NACE).
  • De risico's.
  • Het aantal werknemers.

De groep waartoe een bedrijf behoort, zal bepalen welke opdrachten en taken de interne of externe dienst PBW verplicht moet uitvoeren en welk type preventieadviseur vereist is.

De NACE-code bepaalt ook tot welke tariefgroep het bedrijf behoort voor de tarifering van de diensten van zijn externe dienst PBW. Meer info vind je in de circulaire CIN 2016 03 Tarifering externe dienst PBW.

Elk bedrijf heeft een NACE-code en die kan je vinden in de Kruispuntbank van ondernemingen. Hier kan je ook terecht om de NACE-code van je onderneming te laten aanpassen.

Sommige bedrijven zouden onder verschillende NACE-codes ingedeeld kunnen worden, omdat ze verschillende economische activiteiten uitoefenen. Om misverstanden te voorkomen, is het best te verwijzen naar de hoofdactiviteit van de onderneming of de hoofdzetel.

De NACE-code komt voor in verschillende officiële documenten, zoals:

  • Het jaarverslag van de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW).
  • Omstandige verslagen van ernstige arbeidsongevallen.
  • ...
Tabel indeling van bedrijven

Table 1Table 2

Om de NACE-code(s) van een bedrijf te vinden, kan je een opzoeking uitvoeren via deze tool (voorgesteld door d-Ligence) op de pagina : www.d-ligence.be/realisations/codes-nace/#codenaceapp

Interne preventieadviseur uitzendbureau

Ook uitzendbureaus (NACE 78.2) moeten een interne preventieadviseur aanstellen voor het eigen personeel.

Het niveau van de preventie-adviseur is afhankelijk van het aantal werknemers (Codex art. II.1-2):

  • Minder dan 200 werknemers: basiskennis (preventieadviseur niveau III)
  • 200 tot 1000 werknemers: preventieadviseur niveau II of I
  • Meer dan 1000 werknemers: preventieadviseur niveau I

Het aantal werknemers bepaal je door het aantal kalenderdagen (1) waarop de werknemer het voorbije jaar is ingeschreven te delen door 365.
(1) wanneer de werknemer minder dan drie vierde van een VTE was ingeschreven, dan deel je dit aantal kalenderdagen voor die werknemer door 2

Het aantal uitzendkrachten die ter beschikking worden gesteld aan de gebruiker telt niet mee bij deze berekening. Het is wel aan te bevelen om bij de bepaling van het niveau van de interne preventieadviseur ook rekening te houden met het aantal uitgestuurde uitzendkrachten en hun risicoprofiel. De interne preventieadviseur van een uitzendbureau zal immers vaak een belangrijke rol spelen bij het bewaken van de veiligheid en welzijn van uitzendkrachten bij de gebruikers.