Overheidsdiensten

Tal van overheidsdiensten spelen hun rol bij welzijn op het werk. Enerzijds als gebruiker van uitzendkrachten, al zijn de mogelijkheden voor arbeid in de publieke sector beperkt. Anderzijds als toezichthouder, facilitator ...

Uitzendkracht in de publieke sector

In de private sector is uitzendarbeid (op een paar uitzonderingen na) overal toegelaten. In de publieke sector is dit complexer. De gewesten bepalen zelf waar uitzendarbeid mag bij overheidsdiensten:

 • Vlaanderen: de Vlaamse overheid heeft uitzendarbeid voor bepaalde opdrachten mogelijk gemaakt.
 • Wallonië: bij de Waalse overheidsinstanties is uitzendarbeid nog niet toegelaten.
 • Brussel: uitzendarbeid is nog niet toegelaten bij Brusselse overheidsinstellingen.
 • Federale Overheid: uitzendarbeid is mogelijk in bepaalde gevallen bij federale administraties en autonome overheidsbedrijven (vanaf 01/02/2019). Meer info vind je in onze Circulaire CIN 2019 01.
Toezicht Welzijn op het Werk (TWW)

Toezicht Welzijn op het werk (in de volksmond gekend als ‘de Arbeidsinspectie’) heeft een raadgevende, preventieve en repressieve rol om het welzijn van werknemers op de werkvloer permanent te verbeteren.

Bovendien zien de regionale directies van TWW toe op de correcte naleving van het welzijnsbeleid binnen bedrijven en instellingen, met uitzondering van SEVESO-bedrijven. 

De regionale TWW-directies ontvangen de omstandige verslagen van ernstige arbeidsongevallen (opgesteld door de gebruiker). De plaats waar het arbeidsongeval is gebeurd bepaalt welke regionale directie bevoegd is. Hier vind je de contactgegevens van de regionale directies van TWW.

TWW voert ook inspectiecampagnes per sector uit.
Voor de uitzendsector was er een eerste inspectiecampagne in 2009 en een tweede inspectiecampagne tussen februari en oktober 2018. Meer info hierover vind je hier.
Voor 2020 plant TWW de volgende inspectiecampagnes:

Nationale inspectiecampagnes 2020:

Sector Thema
Bouw Torenkranen
Bouw Afbraakwerken (campagne vroeger aangevat, maar inspecties worden in 2020 effectief uitgevoerd)
Dienstencheques Arbeidsmiddelen, bescherming van de gezondheid, ergonomie
Horeca Opvolging OiRA

Regionale inspectiecampagnes 2020:

Regionale Directie TWW Sector Thema
West-Vlaanderen Fabricage van meubelen Gevaarlijke producten (composietmaterialen)
Oost-Vlaanderen Thuisverpleging Veiligheid (arbeidsmiddelen)
Antwerpen Logistiek Gevaarlijke producten
Limburg en Vlaams-Brabant Beenhouwerijen Veiligheid
Brussel

Thuislevering

Nagelstudio's

Ergonomie

Gevaarlijke producten (solventen)

Henegouwen Textielindustrie Veiligheid
Namen, Luxemburg en Waals-Brabant Ziekenhuizen Psychosociale risico's
Luik Begraafplaatsen Ergonomie


 

FOD WASO - Algemene Directie Humanisering van de Arbeid

De Directie Humanisering van de Arbeid heeft een tweeledige opdracht:

 • Het beleid inzake welzijn op het werk voorbereiden, bevorderen en uitvoeren.
 • De sociale en economische actoren sensibiliseren voor humanisering van de arbeid.
Erkenningen Welzijnswetgeving

Volgens de welzijnswetgeving zijn bepaalde activiteiten slechts uitvoerbaar mits erkenning door de federale overheid. Zo is een erkenning nodig voor:

 • Externe diensten PBW
 • Externe diensten voor technische controle (EDTC)
 • Bijscholing hulpverleners
 • Vorming vertrouwenspersoon
 • Opleidingen preventieadviseur niveau 1 en 2
 • ...

Informatie over deze (toegekende) erkenningen vind je op deze pagina van de FOD WASO.

Erkenningen uitzendbureaus

Enkel erkende uitzendbureaus mogen uitzendkrachten ter beschikking stellen van gebruikers. De erkenning van uitzendbureaus is in België een bevoegdheid van de Gewesten. De wetgeving, erkenningsvoorwaarden en de lijst van erkende uitzendbureaus vind je op de websites van de bevoegde overheden:

Fedris

Fedris is het federaal agentschap voor beroepsrisico’s, een openbare instelling van sociale zekerheid die erover waakt dat de rechten van slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten worden gerespecteerd. Fedris heeft alle opdrachten van het voormalige Fonds voor arbeidsongevallen en het voormalige Fonds voor de beroepsziekten overgenomen met betrekking tot:

 • Arbeids(weg)ongevallen en beroepsziekten in de privésector.
 • Beroepsziekten in provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (PPO).
 • In beperktere mate ook de arbeids(weg)ongevallen in de publieke sector.

Fedris staat ook in voor arbeidsongevallenstatistieken.

FOD Mobiliteit

Bij de federale overheidsdienst Mobiliteit (FOD Mobiliteit) vind je onder meer informatie over rijbewijs en vakbekwaamheid. Opgepast: een deel van de bevoegdheden van de FOD Mobiliteit zijn door een staatshervorming overgedragen naar de gewesten (bijvoorbeeld ADR).

Brandweer

De brandweerdiensten staan paraat om in te grijpen bij noodsituaties. Ze geven daarnaast advies bij:

 • Opmaak van evacuatieplannen en interne noodplannen.
 • Brandpreventie en brandveiligheid.
Arbeidsauditeur

De arbeidsrechtbank heeft zijn eigen 'Openbaar Ministerie': het arbeidsauditoraat. Het arbeidsauditoraat voert de opdrachten uit van het Openbaar Ministerie voor alle materies die onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken vallen.

Al naargelang het geval, zal het arbeidsauditoraat in geschillen die de arbeidsrechtbank behandelt, tussenbeide komen en adviseren. Dergelijke tussenkomst is verplicht als het geschil betrekking heeft op de rechten van de burger in verband met sociale zekerheid en sociale bijstand.

Bij een inbreuk tegen de sociale strafwetten treedt het arbeidsauditoraat als openbare aanklager op tegen de overtreder. Dit gebeurt voor de correctionele rechtbank.

Het arbeidsauditoraat staat onder leiding van de arbeidsauditeur, die wordt bijgestaan door zijn eerste substituten en substituten.

Contactgegevens van de arbeidsauditoraten vind je hier.

FOD justitie

Via de website van de Federale Overheidsdienst Justitie kan je vlot het Staatsblad raadplegen en vind je de geconsolideerde wetgeving (versie van de wetgeving waarin alle relevante wijzigingen zijn verwerkt):