Verzekeraars

In het kader van welzijn op het werk moet de werkgever zich verzekeren voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Het gaat om twee totaal verschillende begrippen:

  • Een arbeidsongeval is het gevolg van een plotse gebeurtenis.
  • Een beroepsziekte is te wijten aan een risico waaraan de werknemer (vast en uitzendkracht) gedurende lange tijd is blootgesteld.

Voor beide begrippen gelden heel andere verplichtingen, zoals blijkt uit de toelichting hieronder.

Arbeidsongevallen

De arbeidsongevallenwet van 1971 verplicht elke werkgever om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten bij een erkende verzekeraar. Voor uitzendkrachten is het uitzendbureau hiervoor verantwoordelijk.

Bij een arbeidsongeval dient de werkgever een aangifte van het ongeval in bij zijn verzekeraar (meer informatie vind je in het thema Arbeidsongevallen). De verzekeraar beslist of hij een aangegeven ongeval al dan niet erkent als arbeidsongeval. Als men het niet eens is met de beslissing van de verzekeraar om een arbeidsongeval niet te erkennen, kan men aan Fedris vragen of het een onderzoek kan instellen naar de beslissing van de verzekeraar. Is men het niet eens met de beslissing van de verzekeraar of die van Fedris, dan kan men dit nog voorleggen aan de arbeidsrechtbank.

Een werkgever die zijn werknemers niet (tijdig) verzekerd heeft tegen arbeidsongevallen, wordt ambtshalve aangesloten door Fedris en riskeert volgens het strafwetboek een sanctie van niveau 3 (een boete van 400 tot 8000 euro per niet verzekerde werknemer). Bij moedwillig weigeren van het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering kan ook een exploitatieverbod of sluiting opgelegd worden door de rechter.

Voor de werknemer verandert er niks aan zijn rechten als blijkt dat zijn werkgever geen arbeidsongevallenverzekering heeft afgesloten. In dit geval kan een ongevalsaangifte ingediend worden via Fedris. Fedris doet het nodige en onderneemt stappen tegen de niet-verzekerde werkgever.

Als de werkgever weigert het ongeval aan te geven, neemt het slachtoffer zo snel mogelijk contact op met de dienst Controle van Fedris of met de vakbond. Via Fedris kan je het ongeval zelf aangeven

Een arbeidsongeval moet aangeven worden binnen de drie jaar. Na afloop van die zogenaamde verjaringstermijn is er geen aangifte meer mogelijk.

De arbeidsongevallenverzekering dekt het loonverlies bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid en voorziet een vergoeding (rente) bij blijvende arbeidsongeschiktheid. Ze zorgt voor een terugbetaling van medische kosten, prothesekosten en bepaalde verplaatsingskosten. Daarnaast vergoedt esthetische chirurgie en esthetische prothesen (bijvoorbeeld een pruik) die nodig zijn om de psychische en fysieke integriteit van het slachtoffer zo goed mogelijk helpen te herstellen.

Bij een dodelijk arbeidsongevallen vergoedt de arbeidsongevallenverzekering aan de rechthebbende(n) de begrafeniskosten en keert ze hen een rente uit. Indien een slachtoffer overlijdt na een periode van blijvende arbeidsongeschiktheid, betaalt ze een overlijdensbijslag aan de rechthebbende(n).

Beroepsziekten

De erkenning van een beroepsziekte is de taak van Fedris. Elke werkgever is via verplichte bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid automatisch aangesloten bij Fedris voor wat betreft beroepsziekten. Op die manier zijn alle werknemers verzekerd tegen beroepsziekten. Fedris staat in voor de uitbetaling van de vergoedingen.

Als een werknemer een beroepsziekte heeft die op de Belgische lijst van beroepsziekten staat en die  werknemer is blootgesteld geweest aan een beroepsrisico dat die ziekte kan veroorzaken, kan die werknemer in aanmerking komen voor een schadevergoeding voor die beroepsziekte.

Als men lijdt aan een ziekte die niet op de Belgische lijst staat, maar waarvan de werknemer toch meent dat het om een beroepsziekte gaat, moet men bewijzen dat er een oorzakelijk verband is tussen de beroepsuitoefening en de ziekte en dat  de werknemer is blootgesteld geweest aan een beroepsrisico dat die ziekte kan veroorzaken.

De arbeidsarts is wettelijk verplicht om Fedris en de FOD WASO te informeren indien hij/zij bij een werknemer een ziekte vaststelt waarvan zij/hij vermoedt dat die werd veroorzaakt door zijn beroepsuitoefening.